JØP’s bestyrelse

JØP’s bestyrelse består af otte bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter, der vælges for to år ad gangen. JØP’s nuværende bestyrelse er valgt for perioden 2019-2021.

I samarbejde med direktionen er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede ledelse af JØP og sørger for, at pensionskassens formål opfyldes i overensstemmelse med lovgivningen samt JØP’s vedtægter og regulativer.

Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen laver årligt en selvevaluering. Hovedelementerne i bestyrelsens selvevaluering er de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til arbejdet samt de opnåede resultater. Herudover fokuseres der på bestyrelsens samarbejde med direktionen samt tilrettelæggelse og kvalitet af det materiale, der sendes til bestyrelsen. Endelig skal bestyrelsens sammensætning, inkl. kompetencer belyses.

Når selvevalueringen er lavet, og der er udarbejdet en rapport, diskuterer den samlede bestyrelse resultaterne med henblik på at blive bevidst om stærke og svage sider samt muligheder for forbedring.

Ved den seneste selvevaluering i 2017 blev der benyttet en ekstern rådgiver.