Generalforsamling i JØP

Der afholdes ordinær generalforsamling i JØP en gang årligt. Alle medlemmer af JØP kan deltage.

Generalforsamlingen er JØP’s øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, som kan ændre JØP’s vedtægt og regulativer. Alle JØP’s medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, har taleret, ret til at stille forslag og kan stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af JØP, som skal være i overensstemmelse med vedtægten og lovgivningens regler. Den daglige ledelse varetages af administrationen under ledelse af JØP’s direktør.

JØP’s ordinære generalforsamling afholdes hvert år i København. Medlemmerne vælger flertallet af bestyrelsen gennem direkte valg og har endvidere mulighed for at kræve beslutninger truffet på generalforsamlingen sendt til urafstemning hos alle medlemmerne. Du kan læse mere om generalforsamlingen i JØP’s vedtægt (§ 6).

Generalforsamling 2019

JØP afholder ordinær generalforsamling den 24. april 2019 kl. 16.30 på Hotel Scandic.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Forslag til ændring af vedtægt og regulativer
  5. Godkendelse af valg af formand for bestyrelsen
  6. Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen
  7. Forslag om valg af fire medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  8. Forslag fra medlemmer
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Har du ikke selv mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du allerede nu afgive fuldmagt. Ud over nedenstående fuldmagt, kan du afgive en instruktionsfuldmagt, hvis du kun ønsker at giver fuldmagt til bestemte forslag på dagsordenen. Instruktionsfuldmagten skal indeholde dit fulde navn og din fødselsdag. Sendes den pr. post, skal den være dateret.

Download fuldmagt, og upload den her