Porteføljesammensætning

JØP's investeringsportefølje er opdelt i 10 aktivklasser, der forventes at udvikle sig forskelligt i økonomiske konjunkturer.

For hver investeringspulje er der defineret et strategisk benchmark, som angiver et pejlemærke for, hvordan aktiverne ønskes sammensat på langt sigt.  Det er pensionskassens investeringspolitik, der udstikker rammerne for det strategiske benchmark.

Den faktiske beholdning er ikke præcis den samme som det strategiske benchmark. Det har sin årsag i, at JØP løbende tager stilling til porteføljens sammensætning for at skabe det bedst mulige afkast. Alt efter markedsvilkårene vil der derfor være perioder, hvor pensionskassen vurderer enkelte aktivklasser mere eller mindre attraktive at investere i end sædvanligt.

I tabellen kan du se, hvordan investeringspuljen i JØP fordeler sig på aktivklasserne. Denne fordeling gælder for alle medlemmer af pensionskassen, undtagen for medlemmerne af kontributionsgrupperne F, E og D. Hvis du er medlem af kontributionsgrupperne F, E eller D, har du en anden investeringsstrategi, der er mindre risikofyldt og har til formål at sikre dine garanterede ydelser.

 Fordeling af aktiver*

 

JØP
Strategisk benchmark Faktisk beholdning
Statsobligationer 27.00% 26.71%
Investment grade obligationer 0.00% 0.00%
High-yield obligationer 13.00% 13.58%
EM obligationer 4.00% 2.77%
Globale aktier 29.76% 30.20%
EM aktier 6.24% 6.40%
Private equity 4.00% 2.96%
Infrastruktur 5.00% 2.62%
Ejendomme 10.00% 12.59%
Hedgefonde 1.00% 2.17%

* Fordeling per d. 31.07.2019. Aktivklasserne er defineret af Forsikring & Pension, og visse af investeringerne i porteføljen har karakteristika, der gør, at de kan passe i flere af aktivklasserne. I sådanne tilfælde er investeringen klassificeret til den aktivklasse, hvor den vurderes at passe bedst.

Du kan læse mere om de 10 aktivklasser her:

Statsobligationer

Stats- og realkreditobligationer er karakteriseret ved, at de er meget sikre investeringer med en høj kreditværdighed, men også et forventeligt lavt afkast. Der kan både være tale om danske og udenlandske obligationer, men de skal være fra udviklede lande med en god rating (≥BBB-). Varigheden er ca. 5 år. Obligationer er ofte en god forsikring i dårlige tider, hvor aktiemarkederne har det svært. De har gode diversificerende egenskaber i en investeringsportefølje, idet de øger robustheden og udjævner udsvingene over tid.

Investment grade obligationer

Investment grade bonds er obligationer med relativt høj kreditkvalitet (≥BBB-). De er gode i en investeringsportefølje grundet deres attraktive afkast/risiko-forhold. Der er generelt en højere risiko ved investment gade obligationer i forhold til stats-og realkreditobligationer, men ikke nær så meget som high yield obligationer (se nedenfor). En stor fordel ved investment grade obligationer er, at de kan sælges relativt let, og der altid er et marked, man kan handle på, dvs. likviditetsrisikoen er meget begrænset.

High-yield obligationer

High-yield bonds eller sub-investmentment grade bonds er obligationer med lav kreditværdighed (≤BBB-). Nogle betegner også kategorien som ‘junk’, men det er ikke helt retvisende, idet der blot er tale om en mere spekulativ slags obligationer eller slet og ret højere risiko. Der kan være tale om illikvide investeringer, som kan være vanskelige at sælge i et faldende marked.  Eksempler er senior banklån, kredit derivater, CLO’er, struktureret kredit og långivning infrastrukturprojekter, ejendomsprojekter eller nødlidende selskaber. High-yield bonds er kendetegnet ved et attraktivt afkast, men også en høj risiko. I en robust investeringsportefølje har high-yield bonds en plads grundet et fornuftigt forhold mellem disse.

EM obligationer

Obligationer fra udviklingslande har typisk en lavere kreditkvalitet end obligationer fra udviklede lande, og det er landerisikoen, man som investor får betaling for. Obligationer i denne kategori giver typisk et højere afkast, men yder heller ikke den samme beskyttelse i en periode med fx store aktiekursfald.  Emerging Market sovereign bonds kan enten være udstedt i euro eller dollar (hard currency) eller i de enkelte landes lokalvaluta (local currency). I takt med at de forskellige landes økonomier bliver mere modnet, udsteder emerging markets landene i stigende grad deres obligationer i lokalvaluta. Ved investering i lokalvaluta eksponeres man som investor også for valutakursrisiko.

Globale aktier

Børsnoterede globale aktier fra udviklede lande udgør typisk en væsentlig del af en investeringsportefølje. En aktie er i bund og grund en ejerandel i et aktieselskab. Aktier er noget mere risikofyldte end obligationer, til gengæld giver de højere afkast på langt sigt. Aktier er derfor velegnede investeringer for en pensionskasse, der har meget langsigtede forpligtelser. Afkastet på aktier kommer i form af udbyttebetalinger og kursreguleringer.

EM aktier

Børsnoterede aktier fra udviklingslande er over de senere årtier blevet en stadig vigtigere komponent i en veldiversificeret investeringsportefølje. Afkastet forventes at være højere end på aktier fra udviklede lande, men risikoen er samtidig også betydeligt højere. Det ventes, at udviklingslandene over tid vil catche op til de udviklede lande, hvilket skal give sig til udtryk i aktiekurserne. Den politiske risiko er dog betydningsfuld og kan i perioder overskygge den positive underliggende tendens. I perioder med høj markedsuro er aktier fra udviklingslandene meget sårbare.

Private equity

Unoterede aktier er attraktive grundet den illikviditetspræmie, som kan høstes ved at binde kapital i fonde, der udvikler selskaber i en kortere periode. Unoterede aktier forventes at give et højere afkast end noterede aktier. Typisk kan man som investor ikke få sine penge ud af fonden og eneste mulighed er at sælge ejerandelen med stor rabat. Dette er ikke ønskværdigt, og derfor skal man være sikker på at kunne holde investeringen til udløb. Risikoen ved unoterede aktier er typisk stor, men det er ofte vanskeligt at måle denne risiko korrekt. Den overvejende del af kapitalfondene er gearede, hvilket øger risikoen. Private equity falder også under kategorien alternative investeringer.

Infrastruktur

Infrastruktur er ligeledes en attraktiv kategori grundet den illikviditetspræmie, som kan høstes ved at binde kapital i anlægsprojekter, der giver et stabilt cashflow. Infrastruktur ventes at give et højere afkast end obligationer, men lavere end fx unoterede aktier. Da omsætningshastigheden af infrastruktur er lav, kan det være vanskeligt at opgøre den sande risiko, men det vil typisk være sådan, at prisen falder i perioder med økonomisk tilbagegang. Infrastruktur er en relativt bred kategori bestående af fx energi- og vandforsyning, transport, social og digital infrastruktur, kommunikation og skov. Infrastruktur falder også under kategorien alternative investeringer.

Ejendomme

Ved ejendomme forstås beboelses- og erhvervsejendomme, byggegrunde mv. Afkastet på investeringer i fast ejendom kommer fra overskud ved udlejning og værdistigninger.
Investeringer i fast ejendom giver en god sikkerhed mod stigende inflation, fordi både lejeindtægterne og ejendomsværdien har tendens til at følge den almindelige pris- og lønudvikling.
DIP’s investeringer i fast ejendom sker primært gennem fonde, hvilket sikrer en spredning på både ejendomstyper, lande, verdensdele og risiko. De direkte ejede ejendomme forvaltes i samarbejde med DEAS.
DIP råder over ca. 800 lejligheder, hovedsageligt i København og omegn, som udlejes med fortrinsret for pensionskassens medlemmer.

Hedgefonde

Hedgefonde er en bred kategori af forvaltere, der som oftest søger at skabe et højt risikojusteret absolut afkast. Dette er i modsætning til traditionelle fonde, som typisk benchmarker sig selv i forhold til markedet – altså et aktie- eller et obligationsindeks – som de prøver at slå. Trods navnet behøver en hedgefond faktisk slet ikke at hedge, og der findes ingen entydig definition af, hvad en hedgefond egentlig er. Der kan være en række fordele ved at investere i hedgefonde, idet man som investor kan opnå en eksponering og afkast, man på egen hånd ikke kunne generere. Hedgefonde kan ofte se dyre ud på omkostningssiden, men dette kan tit betale sig hjem i kraft et højere afkast. I en investeringsportefølje kan hedgefonde give god mening, idet risikoen ofte er meget anderledes end i traditionelle aktivklasser.