Ansvarlige investeringer

Pensionskassen har som målsætning at skabe det størst mulige afkast og samtidigt være en ansvarlig investor.

Arbejdet med ansvarlighed har fokus på, hvorvidt pensionskassen, samarbejdspartnere og selskaber, som pensionskassen har investeret i, har ledelsessystemer på plads, som kan identificere, forebygge og håndtere faktisk og potentiel negativ påvirkning på fx miljø og menneskerettigheder.

Vi har vedtagne politikker og retningslinjer, som sikrer integration af ansvarlighed i vores investeringer. Vi tager udgangspunkt i nationale og internationale retningslinjer på området og arbejder struktureret på tværs af vores investeringer.

 

Politik for ansvarlige investeringer

Pensionskassens politik for ansvarlige investeringer er del af en samlet politik for investeringsområdet.

Politikken tager udgangspunkt i FN Global Compact, de FN-støttede principper for ansvarlig investeringer (PRI), FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, Paris-aftalen indgået under COP21 samt de danske Anbefalinger for Aktivt Ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Efterlevelsen af politikken tilstræber at være på linje med OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber og FN’s retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv samt den danske Vejledning om Ansvarlige Investeringer.

Politikken anvendes på tværs af pensionskassens portefølje ved investering i:

 • Børsnoterede selskaber
 • Ikke-børsnoterede selskaber
 • Kredit og lån til selskaber
 • Skov
 • Infrastruktur
 • Ejendomme
 • Statsobligationer

Politik for ansvarlige investeringer i fuld længde

Governance

Det endelige ansvar for at pensionskassen arbejder i overensstemmelse med sin politik for ansvarlige investeringer tilfalder pensionskassens bestyrelse. Det operationelle ansvar for ansvarlige investeringer ligger hos pensionskassens chef for ansvarlige investeringer, som refererer til pensionskassens investeringsdirektør. Pensionskassens investeringsdirektør refererer til pensionskassens administrerende direktør.

Investeringskomitéen
I pensionskassens investeringskomité drøftes forhold vedrørende pensionskassens investeringer, inden pensionskassens investeringsdirektør træffer beslutning om det videre forløb. Investeringskomitéen skal sikre:

 • at der er en tydelig sammenhæng mellem afkast- og risikoprofilen i pensionskassen
 • at den risikobaserede investeringsproces forankres i hele organisationen
 • at den ansvarlige for risikofunktionen kan give input og bliver hørt i væsentlige investerings-beslutninger, så det sikres, at risikokortlægningen og målingen bliver håndteret korrekt
 • at den udførte due diligence ved konkrete investeringer er udført i overensstemmelse med de interne forretningsgange, herunder at pensionskassen ved investeringen lever op til national eller international regulering og lovgivning på området
 • at der investeres i henhold til pensionskassens politik for ansvarlige investeringer. Investeringskomitéen drøfter ansvarlighed i investeringer, ændringer til pensionskassens eksklusionsliste samt relevante emner vedrørende ansvarlighed.

Medlemmer af investeringskomitéen er pensionskassens administrerende direktør, investeringsdirektør, finansdirektør, chef for ansvarlige investeringer og risikochef. Investeringskomitéen mødes hver 14. dag.

Ansvarlige investeringer i praksis

 

Internationale og nationale retningslinjer udstikker rammen for, hvordan pensionskassen i praksis arbejder med ansvarlighed, og dermed hvordan vi vurderer ansvarlighed i investeringer.

Før investering
Inden pensionskassen investerer, vurderer vi potentielle investeringer i forhold til ansvarlighed, og når pensionskassen udvælger kapitalforvaltere til at investere på vegne af pensionskassen, indgår deres arbejde med ansvarlighed som en del af vurderingen og den endelige investeringsbeslutning.

Kapitalforvaltere skal vurdere, hvordan selskaber identificerer, forebygger og håndterer faktisk og potentiel negativ påvirkning på blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø, skat og antikorruption.

Efter investering

Pensionskassen udøver aktivt ejerskab på sine investeringer. Aktivt ejerskab omfatter overvågning af selskaber, dialog med udvalgte selskaber, samarbejde med andre investorer samt så vidt muligt stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger. Rådgivervirksomheden Hermes EOS og kapitalforvaltere står for dialogen med selskaber på vegne af pensionskassen.

Formålet med aktivt ejerskab er at arbejde for, at selskaberne følger pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, minimere risici samt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse.

Mere detaljeret information ansvarlige investeringer i praksis finder du her.

Eksklusion af selskaber og lande

Pensionskassens eksklusionsliste indeholder en række navne på selskaber og lande, som pensionskassen ikke investerer i. Pensionskassen investerer så vidt muligt ikke i selskaber og lande på pensionskassens eksklusionsliste, samt selskaber med karakteristika svarende til selskaberne på pensionskassens eksklusionsliste.

Selskaber og lande bliver placeret på listen fordi:

 • De systematisk agerer i strid med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og aktivt ejerskab er udsigtsløst,
 • De agerer i strid med FN traktater og konventioner, som Danmark har underskrevet vedrørende atomvåben, anti-personel miner, klyngeammunition, kemiske våben, biologiske våben og andre typer kontroversielle våben,
 • Som konsekvens af en vurdering af finansielle sanktioner,
 • Et land vurderes til ikke at være investeringsbart ud fra en vurdering af statsinstitutioners governance samt miljø og sociale forhold i landet.

Når et selskab eller land kommer på eksklusionslisten, skal der ikke investeres yderligere i selskabet eller landets statsobligationer, og når markedsvilkårene rimeligt tillader det, skal pensionskassen afhænde investeringen. Frasalg af ikke-børsnoterede selskaber, samt selskaber der ejer skov, infrastruktur og ejendomme kan ofte kun foretages i enighed med andre investorer.

Eksklusionslisten opdateres efter behov og den aktuelle version med navne på børsnoterede selskaber og lande kan ses her.

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Pensionskassen skal have fokus på at foretage investeringer, som understøtter FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, men ikke på bekostning af afkast til medlemmerne.

FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal understøttes igennem integrationen af ansvarlighed i investeringsbeslutninger. Derudover skal pensionskassen prioritere investeringer i fonde, som understøtter FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som følge af den type af investeringer som vil ligge i fondene.

Sammen når vi længere - netværk

Pensionskassen er en del af nedenstående netværk og organisationer, hvorigennem vi på forskellig vis arbejder for ansvarlige investeringer.

PRI
Verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI forpligter man sig til at indarbejde ansvarlighed i sine investeringer.

Dansif
Netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I Dansif udveksler medlemmerne erfaringer med ansvarlige investeringer. Dansif afholder arrangementer om emner inden for ansvarlige investeringer. Pensionskassens chef for ansvarlige investeringer er en del af Dansifs bestyrelse.

CDP
Internationalt initiativ, som arbejder for at skabe gennemsigtighed om selskaber og andre aktørers udledning af C02.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
IIGCC er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer. Formålet med IIGCC´s arbejde er at skabe investeringsmæssige gode rammevilkår for håndtering af risici og muligheder, der opstår som følge af klimaforandringer.

Vil du tættere på tallene?

Hvis du gerne vil vide, hvilke selskaber JØP investerer i – og hvilke vi har fravalgt:

Aktieliste

Eksklusionsliste

Stemmeafgivelse Q4 2018

Liste med eks. på selskaber, som Hermes EOS har været i dialog med i 2018-2019