Invalidepension

Du har som udgangspunkt ret til invalidepension, hvis din erhvervsevne som jurist eller økonom nedsættes til 1/3 eller derunder, og din erhvervsevnenedsættelse er af en vis varighed eller varig. Du kan tidligst få invalidepension fra den 1. i måneden, efter din indtægt er ophørt.

Er du omfattet af JØP’s gruppeforsikring, er du berettiget til gruppelivsforsikringens invalidesum og eventuel ulykkesforsikring, hvis du er tilkendt varig invalidepension.

Læs mere om JØP’s gruppeforsikring her

Afdeling 1

Invalidepensionen er obligatorisk og udbetales til du fylder 67/68 år. Invalidepensionen svarer til alderspensionen ved alder 67/68 og beskattes som personlig indkomst.

Har du børn, der ved invalidepensionens påbegyndelse ikke er fyldt 24 år, er de berettiget til børnepension. Det samme gælder adoptivbørn og stedbørn, som bliver forsørget af dig.

Afdeling 2 og medlemmer omfattet af Pension Udland

Invalidepensionen er som udgangspunkt fastsat som alderspensionen ved 65/68 år, men invalidepensionen er valgfri. Dog skal offentligt ansatte have en invalidepension, der udgør mindst 20 pct. af alderspensionen.

Du kan vælge en invalidepension på mellem 0 og op til 80 pct. af din løn på tegningstidspunktet eller 100 pct. af alderspensionen. På Min pension kan du beregne, hvad en eventuel ændring betyder.

Vælger du en invalidepension, som ikke er i procent af din alderspension, siger vi, at du vælger en kronedækning. Kronedækningen indekseres én gang om året, og dækningen beregnes på et ugaranteret omregningsgrundlag.

Ved overgang til hvilende medlemskab vil invalidepensionen som udgangspunkt blive ændret fra en kronedækning til en individuel procentdækning af alderspensionen.

Ved aktualisering bliver dækningen omregnet til en procentdækning og derfor reguleret via bonus – positiv såvel som negativ bonus. Ved negativ bonus kan pensionen falde.

Ved tilkendelse af invalidepension kan dine børn under 24 år være berettiget til børnepension. Det samme gælder adoptivbørn og stedbørn, som bliver forsørget af dig. Dog skal offentligt ansatte have en børnepension.

Læs mere om børnepension her

Sådan søger du om invalidepension

Hvis du vil søge om invalidepension fra JØP, skal du kontakte os. Vi vil herefter sende dig et ansøgningsskema, en samtykkeerklæring, en lægeattest samt en børneblanket, hvis du har børn under 24 år. Det er dig selv, der udfylder ansøgningsskemaet, samtykkeerklæringen og den eventuelle børneblanket, og din læge (praktiserende læge eller behandlende speciallæge) skal udfylde lægeattesten.

Lægen sender os den udfyldte attest, og vi betaler lægehonoraret. Du skal blot sørge for at sende de øvrige udfyldte dokumenter til os.

Det kan du gøre her

Det er lidt forskelligt fra læge til læge, om de selv vil sende os attesten, eller om du skal gøre det. Men under alle omstændigheder er det JØP, der betaler lægehonoraret, og det sørger lægen og vi selv for at afregne.

Udgangspunktet er midlertidig invalidepension

Når vi har modtaget alle oplysningerne, går vi i gang med at vurdere, om du opfylder blandt andet de helbredsmæssige betingelser for at få udbetalt invalidepension.

Hvis vi vurderer, at du opfylder alle betingelserne, får du som udgangspunkt tilkendt midlertidig invalidepension, det vil sige, at du får udbetalt invalidepension i en afgrænset periode. Størstedelen af de sygdomme, der i dag bliver søgt om invalidepension til, er nemlig midlertidige, og ansøgeren kan derfor genvinde sin erhvervsevne og komme tilbage i arbejde efter en periode. (Sygdomme som stress, depression og hjernerystelse kan være eksempler på sygdomme, som ikke nødvendigvis invaliderer varigt).

Forlængelse af invalidepension

Vi skriver til dig, når perioden for den midlertidige invalidepension er ved at udløbe. I den sammenhæng fortæller vi dig, hvad du skal gøre, hvis du vil genansøge om invalidepension, og vi fortæller dig også, hvilke informationer vi skal bruge for at kunne vurdere din sag på ny.

Arbejde ved siden af invalidepensionen

Du må gerne have et lønnet job med sædvanligt Djøf-arbejde og samtidig modtage udbetaling af invalidepension fra JØP, hvis ansættelsen er maksimal 1/3 af normal arbejdstid. Ansættelse i andet arbejde end Djøf-arbejde vil normalt være uden betydning for udbetaling af invalidepension. Det skal ses i lyset af, at invalidepensionen bevilges, når erhvervsevnen som jurist eller økonom er blevet nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Hvis ansættelsen i et Djøf-job er på mere end 1/3 arbejdstid, vil JØP tage spørgsmålet om erhvervsevnen er nedsat til 1/3 eller derunder op til vurdering.

Indtægter ved siden af invalidepensionen

Hvis du søger om invalidepension og er berettiget til udbetaling, modregner JØP i din udbetaling, hvis du har en anden arbejdsindtægt ved siden af pensionen på mere end 350.000 kr. om året. Det er indtægten, som overstiger 350.000 kr., der vil blive modregnet i pensionsudbetalingen. Bestyrelsen kan ændre på størrelsen af  indtjeningsloftet, hvis det vurderes, at der er behov for det, fx hvis samfundsudviklingen tilsiger det.

Indtjeningsloftet er efter indbetaling af pensionsbidrag på maksimalt 20 pct. og inden AMB og skat.

Vi modregner kun anden arbejdsindkomst, som overstiger indtjeningsloftet, i din egen invalidepension fra JØP og altså ikke i børnepensionerne til børn under 24 år eller eventuelt i udbetalingen fra Forenede Gruppeliv.

Anden arbejdsindtægt er følgende:

  • Lønindkomst inkl. honorar (A og B indkomst efter pensionsindbetaling på maksimal 20 pct.)
  • Overskud fra egen virksomhed (den del som kan udtages)
  • Offentlige løntilskud som eksempelvis flekslønstilskud

Hvis du på forhånd ved, at din anden indtægt for det nuværende år kommer til at overstige årets indtjeningsloft, er det vigtigt, at du orienterer JØP om det, så vi kan modregne løbende i de månedlige pensionsudbetalinger.

Hvis vi modregner løbende, og din årsindtægt senere viser sig at blive større eller mindre end forventet, regulerer vi, når vi året efter modtager dine skatteoplysninger.
Er der ikke modregnet løbende hen over året, modregner vi først, når vi året efter modtager dine indtægts- og skatteoplysninger. Bemærk, at så kan modregningen for det sidste år medføre, at der vil være måneder, hvor du slet ikke får udbetalt invalidepension.

JØP vil hvert år anmode dig om at oplyse, hvor meget du har haft af anden arbejdsindkomst i det forgangne år. Endvidere vil vi eventuelt anmode om dokumentation fra Skat og en kopi af din virksomheds årsregnskab, hvis du er selvstændig.

Vi skriver hvert år til dig, når du skal sende os oplysningerne.

Eksempel:

  •  Du har en invalidepension fra JØP på 300.000 kr. årligt.
  • Du har samtidig en anden arbejdsindkomst på 400.000 kr.
  • De 50.000 kr., som overstiger loftet på 350.000 kr., vil blive modregnet i invalidepensionen fra JØP.

Din samlede indtægt vil herefter være 650.000 kr., for der er trukket 50.000 fra din invalidepension på 300.000 = dvs. 250.000 kr. Og så har du tjent 400.000 kr. ud over invalidepensionen.

Børnepension til stedbørn

Hvis et stedbarn skal have ret til børnepension, skal du være gift med barnets far/mor, stedbarnsforholdet skal være etableret, inden barnet fyldte 18 år og du skal have forsørget barnet indtil pensioneringen.

Samlivsforhold er ikke nok.

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud om arbejde på særlige vilkår til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Hvis du ansættes i fleksjob, vil du fortsat få udbetalt fuld invalidepension.

Hvis du får udbetalt invalidepension fra JØP og bliver ansat i et fleksjob, har du mulighed for at fortsætte med at indbetale dine pensionsbidrag til JØP. Du skal give JØP besked, hvis du ansættes i et fleksjob og sende os en kopi af ansættelseskontrakten.

Dine pensionsbidrag vil blive indbetalt på en ratepension indtil fradragsgrænsen på 55.900 kr. i 2019.  er nået. Pensionsindbetalinger over fradragsgrænsen vil blive placeret på en Supplerende alderspension. Denne ordning er ren opsparing til din alderspension, og der er ingen dækninger ved død eller invaliditet.

Du kan også vælge at indbetale mindre til pension i JØP ved, at en procentdel af din pensionsindbetaling i stedet for bliver udbetalt som løn. Hvis du er ansat i staten, er det 0,3 procent af din pensionsindbetaling, du kan veksle til løn, og er du ansat i kommunen, er det 1,1 procent af din pensionsindbetaling. Du kan læse mere om dette på Djøf’s hjemmeside: www.djoef.dk

Udbetaling

JØP overfører pengene til din NemKonto. Børnepensioner udbetales altid til barnets NemKonto. Hvis du og/eller dine børn bor i udlandet, skal I oprette konti i et pengeinstitut her i landet, som pensionerne kan overføres til.

Små pensioner under 10.700 kr. (2018) kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb efter fradrag af 40 pct. i afgift i henhold til pensionsbeskatningsloven. Hvis du er medlem i afdeling 2, vil små pensioner altid blive kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb, i afdeling 1 er det valgfrit.

Når du fylder 67/68 år i afdeling 1 eller 65/68 år i afdeling 2 ophører invalidepensionen. Du får herefter udbetalt alderspension.

Valg ved udbetaling

Som hovedregel udbetaler JØP altid omregningspensionen. Ønsker du i stedet for, at JØP udbetaler grundlagspensionen, skal du oplyse os om dette senest syv dage efter, du har modtaget tilkendelsen om invalidepension.

Omregningspensionen i afdeling 1 er beregnet med en rente på p.t. 3,5 procent for ikke-omtegnede medlemmer og p.t. 4 pct. for omtegnede medlemmer. I afdeling 2 er omregningspensionen beregnet med en rente på p.t. 4. pct. Der er herudover anvendt skøn over bl.a. den forventede levetid. Omregningspensionen kan ændres, herunder nedsættes.