Bliv klogere på indbetalinger

Indbetalingen til din pension kan ske på flere måder. Typisk gennem din arbejdsgiver eller ved at du selv betaler til din pensionsordning.

Arbejdsgiver?

Som arbejdergiver kan man indberette og indbetale pensionsbidrag på 2 forskellige måder.

Læs mere her.

Pensionsaftale med JØP gennem arbejdsgiver
Hvis du er ansat i en virksomhed med pensionsaftale hos JØP, indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidrag for dig. I nogle tilfælde skal du selv bede arbejdsgiveren indbetale for dig. Arbejdsgiveren indbetaler hele pensionsbidraget, altså både arbejdsgiverens andel og det du selv betaler.

Selvstændig
Er du selvstændig, skal du selv stå for indbetalingerne, det vi kalder selvbetaler. Som selvbetaler skal du indbetale mindst 1.300 kr. om måneden, og der er også en øvre grænse.
Både ansatte og selvstændige kan foretage indskud på pensionsordningen, her er også loft over indbetalingerne
Bliver du ansat i en stilling uden pensionsordning, eller bliver du selvstændig, kan du fortsætte indbetalingerne til JØP, enten via din arbejdsgiver eller for egen regning som selvbetaler.

Hvordan bliver jeg selvbetaler?

Hvis du vil være selvbetaler, skal dit bidrag mindst udgøre 1.300 kr. pr. måned, og det må ikke være højere end dit tidligere indbetalte bidrag.

Hvis du indbetaler mere end 50.400 kr. (2018), skal du være opmærksom på de særlige fradragsregler (10-årsreglen og opfyldningsfradraget).

Selvom du er selvbetaler, kan du godt aftale med din arbejdsgiver, at arbejdsgiveren indbetaler pengene for dig. Hvis der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren indbetaler, må bidraget højst udgøre 200.000 kr. om året. Hvis bidraget medfører en risikostigning på mere end 25 pct., vil denne stigning være omfattet af en toårig klausulperiode. Læs mere om Klausul

Hvad skal jeg gøre?

Skriv til joep@joep.dk, og oplys dit CPR-nr., det månedlige bidrag, som du ønsker at betale, samt fra hvilken måned du gerne vil indbetale dit pensionsbidrag. Bidraget opkræves månedsvis bagud via betalingsservice.

Vi indberetter dine indbetalinger til SKAT, men tjek selv, at SKAT har noteret beløbet korrekt på din årsopgørelse.

Tjenestemand
Er du blevet tjenestemand, kan du enten blive i JØP eller konvertere din opsparing til tjenestemandspension – eller være begge steder.

Stopper med indbetalinger
Hvis du helt stopper dine indbetalinger, kan du lade opsparingen stå i JØP og enten få bidragsfri dækning i en periode, blive hvilende medlem eller flytte til anden tilsvarende pensionsordning.

Hvilende medlem

Når perioden med bidragsfri dækning er ophørt, bliver du hvilende medlem. Det betyder, at dine dækninger i pensionsordningen bliver beregnet ud fra størrelsen på din opsparing og dermed bliver mindre. Nedgangen er større, jo yngre du er, når indbetalingerne stopper. Desuden bortfalder Gruppeforsikring (alle dækninger).

Hvilende medlemmer får samme rente på pensionsopsparingen som øvrige medlemmer.

Hvilende medlemmer, der er fyldt 60 år

Er du fyldt 60 år, når du bliver hvilende, er du fortsat omfattet af gruppeforsikringen. Det er dog under den forudsætning, at du var omfattet af gruppeforsikringen, da indbetalingen ophørte.  Du kan læse mere om gruppeforsikringen her.

I job igen

Bliver du igen ansat i en stilling med pensionsordning i JØP, og dit hvilende medlemskab har varet i mere end 12 måneder, bliver du omfattet af en toårig klausulperiode.  Læs mere under Klausul

Indbetalinger efter 67-årsalderen - afd.1

I afdeling 1 er pensionerne beregnet med udgangspunkt i, at du går på pension som 67-årig.

Du har dog mulighed for at udskyde pensioneringen og forsætte indbetalingerne efter dette tidspunkt. Hvis du ønsker at fortsætte indbetalingen efter 67-årsalderen, gælder der imidlertid ændrede vilkår for disse pensionsindbetalinger. Det skyldes, at de fleste medlemmer i denne aldersgruppe er optaget i pensionskassen med høje grundlagsrenter, som stiller store krav til JØP’s solvens.

Bestyrelsen har af hensyn til JØP’s solvensmæssige situation besluttet, at månedlige pensionsindbetalinger, som foretages, efter man er fyldt 67 år, indgår på et grundlag med en grundlagsrente på 0 pct. og med længere forventede levetider. Det er de samme vilkår, som gælder i afdeling 2.

Ændringen gælder kun indbetalinger foretaget efter 67-årsalderen. Indbetalinger foretaget før 67-årsalderen fortsætter på uændrede vilkår.

Ændringen medfører lidt lavere pensioner på pensionsoversigten på grund af den lavere rente og længere forventede levetid.

Hvor meget må du indbetale

Afhængigt af om du er medlem af afdeling 1 eller 2, er der forskellige regler for indbetaling af bidrag og indskud på vores forskellige pensionsordninger.

Du kan læse om vilkår for indbetaling af ordinære bidrag, ekstraordinære bidrag, indskud samt overførsler af andre pensionsordninger til JØP i Vedtægt og Regulativ 1 og Vedtægt og Regulativ 2.

Klausulperiode

Hvis indbetalingerne til din pension stiger mere end normal regulering, bliver du omfattet af en klausulperiode på et år. Stigninger som følge af højere anciennitet, ændringer af overenskomster og aftaler med videre er normal regulering.

Bliver dine indbetalinger øget på grund af jobskifte, vil du ikke blive omfattet af klausulperioden.

Klausulperioden betyder, at invalide-, ægtefælle eller børnepension i det første år bliver beregnet ud fra det gamle pensionsbidrag. Den overskydende del af pensionsbidraget bliver anvendt til forbedring af din alderspension.

Klausulreglen anvendes ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der er opstået efter bidragsforhøjelsen.

Hvis du forhøjer bidraget, så det medfører en risikostigning for JØP på mere end 25 pct., udløser det to års klausul med reduceret udbetaling.