Ægtefælle-/samleverpension

Din pensionsordning kan omfatte en pension til din ægtefælle/registrerede partner eller samlever.

Afdeling 2

Er du omfattet af JØP’s Afdeling 2 kan du vælge mellem:

  • En livsvarig pension, som udbetales, så længe din ægtefælle eller samlever lever.
  • En 10-årig pension, som udbetales, så længe din ægtefælle eller samlever lever, dog højst 10 år.
  • Ingen pension.

Som nyt medlem optaget efter den 1. januar 2017 er der som udgangspunkt ingen ægtefællepension.

Uanset hvad du vælger, kan du senere vælge om, inden du går på pension. Herudover er ethvert omvalg omfattet af en klausulperiode på to år. Hvis omvalget sker i forbindelse med din optagelse eller indgåelse af ægteskab, kan du vælge om inden for en periode på en måned uden yderligere klausulering.

Du har også mulighed for at vælge størrelsen af ægtefælle-/samleverpensionen. Du kan vælge en pension på mellem 0 og 60 pct. af alderspensionen eller 0 og 60 pct. af din løn på ændringstidspunktet. Du kan løbende justere ægtefællepensionen, så den følger din løn.

Vælger du en ægtefælle- eller samleverpension, som ikke er i procent af din alderspension, siger vi, at du vælger en kronedækning. Kronedækningen indekseres én gang om året, og dækningen beregnes på et ugaranteret omregningsgrundlag.

Ved overgang til hvilende medlemskab vil ægtefælle- eller samleverpensionen som udgangspunkt blive ændret fra en kronedækning til en individuel procentdækning af alderspensionen.

Ved aktualisering bliver dækningen omregnet til en procentdækning og derfor reguleret via bonus – positiv såvel som negativ bonus. Ved negativ bonus kan pensionen falde.

Afdeling 1

Hvis du er medlem af afdeling 1 er ægtefælle-/samleverpensionen obligatorisk. De fleste medlemmer har en 10-årig ægtefælle-/samleverpension, mens medlemmer optaget i JØP før 1. juli 1989 også kan have ret til livsvarig ægtefælle-/samleverpension  – med mindre de fravalgte dette i 1990.

Samleverpension

Er du ikke gift, men har en samlever, er der nogle særlige krav, som skal være opfyldt, for at din samlever kan få samleverpension. Du kan se kravene i Regulativ 2, § 8 b. Samleverpension. Beløb og varighed svarer til ægtefællepensionen. Under Min pension kan du fx se, hvor meget din ægtefælle/samlever er berettiget til ved din død.

Ægtefælle-/samleverpension skal ikke deles ved skilsmisse.

Børnepension

Hvis du dør og har børn under 24 år, kan de være berettiget til børnepension. Du kan læse mere om børnepension her.

Ægtefælle- eller samleverpensionen og børnepension beskattes som personlig indkomst.

Ved udbetaling

Vi overfører pensionen til din ægtefælles konto i et pengeinstitut i Danmark – også hvis din ægtefælle bor i udlandet. Vi sender information om den dokumentation, vi skal bruge for at begynde udbetalingen af pensionen. Du kan ringe til os og få at vide, hvad der kræves af dokumentation.

Optaget i JØP efter den 1. juli 2005

Er du optaget i JØP 1. juli 2005 eller senere, er du omfattet af reglerne om valgfri ægtefællepension. Hvilende medlemmer af afdeling 1, som genoptager bidragsbetalingen eller indbetaler indskud 1. juli 2005 eller senere, er også omfattet af valgfri ægtefællepension for disse indbetalinger. Medlemmer, der ved pensionsvalg 2007 valgte at flytte fra afdeling 1 til afdeling 2, er omfattet af reglerne om valgfri ægtefælle-/samleverpension med visse undtagelser.

Oprettelse af testamente for samlevere

Arveloven pr. 1. januar 2008 har forbedret retsstillingen for samlevere, men testamente er nødvendigt, hvis du vil sikre din samlever optimalt. Ægtefæller stilles klart bedre.

Din samlever kan opnå ret til pension, enten fordi I har barn sammen, eller fordi du har oprettet testamente. For at samleveren får ret til pension, skal dit testamente sikre din samlever en arv, som mindst svarer til en ægtefælles tvangsarv. Hvis du allerede har oprettet et testamente til fordel for din samlever, skal du sikre dig, at arvelodden mindst svarer til en ægtefælles tvangsarv. Tvangsarven udgør 1/4 af arven ifølge arveloven. Hvis du ikke har børn og ikke har oprettet testamente, vil tvangsarven udgøre 1/4 af boet. Hvis man har børn er tvangsarven 1/8 af boet.

Hvis du alene opretter testamente for at sikre din samlever pension, bør testamentet tage højde for, om du ved din død efterlader dig børn/livsarvinger eller ej. Det er nemlig forholdene på dødstidspunktet, der bestemmer størrelsen af en ægtefælles tvangsarv og ikke forholdene, da du skrev testamentet.

Du behøver ikke at underrette os om dit testamente, for din samlever vil automatisk have ret til pension, når kravene om to års fælles bopæl, oprettelse af testamente og de øvrige betingelser er opfyldt. Vi vil spørge dine efterladte og skifteretten om arveforholdene.

Betingelser for samleverpension

Hvis din samlever ved din død skal kunne modtage samleverpension fra JØP, skal flere betingelser være opfyldt:

  • Du skal kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever.
  • Du skal senest tre måneder før din død oprette testamente til fordel for din samlever, hvori du sikrer din samlever en arv efter dig, som mindst svarer til en ægtefælles tvangsarv. Testamente er dog ikke nødvendig, hvis I har barn sammen.
  • Du skal ved dødsfaldet have fælles bopæl med din samlever – og I skal enten have boet sammen i de sidste to år eller have barn sammen, have haft barn sammen eller vente barn sammen.
  • Samlivet skal være indledt, inden du fylder 70 år.
  • Samlivet skal være indledt, før du evt. blev tilkendt invalidepension fra JØP.
  • Hvis en tidligere ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension, udbetales samleverpension ikke, så længe den fraskilte ægtefælle er berettiget til ægtefællepension.

Ugifteydelse - særlig ydelse i afdeling 1

Ugifteydelsen er en sum, der kommer til udbetaling, hvis du dør inden du fylder 67 og ikke var gået på pension, og forudsat at du ikke efterlader en ægtefælle, eller en tidligere ægtefælle, som er berettiget til ægtefællepension eller en registreret partner/samlever, som er berettiget til pension fra JØP.

Ugifteydelsen bliver udbetalt til nærmeste pårørende, din samlever eller dit bo efter eget valg, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Ydelsen svarer til 4 gange den årlige ægtefællepension.

Ugifteydelsen bliver udbetalt til “nærmeste pårørende”, hvis du ikke træffer andre dispositioner.

I stedet for ’nærmeste pårørende’ kan du vælge at indsætte en begunstiget, eller du vælge at din ugifteydelse skal udbetales til dit bo. Hvis du vælger den løsning, bliver pengene fordelt i henhold til dit testamente eller efter arvelovens regler.