Invalidepension

Du har som udgangspunkt ret til invalidepension, hvis din erhvervsevne som jurist eller økonom nedsættes til 1/3 eller derunder, og din erhvervsevnenedsættelse er af en vis varighed eller varig. Du kan tidligst få invalidepension fra den 1. i måneden, efter din indtægt er ophørt.

Er du omfattet af JØP’s gruppeforsikring, er du berettiget til gruppelivsforsikringens invalidesum og eventuel ulykkesforsikring, hvis du er tilkendt varig invalidepension. Læs mere om JØP's gruppeforsikring her.

Afdeling 1

Invalidepensionen er obligatorisk og udbetales til du fylder 67 år. Invalidepensionen svarer til alderspensionen ved alder 67 og beskattes som personlig indkomst.

Har du børn, der ved invalidepensionens påbegyndelse ikke er fyldt 24 år, er de berettigede til børnepension. Det samme gælder adoptivbørn og stedbørn, som bliver forsørget af dig.

Afdeling 2 og medlemmer omfattet af Pension udland

Invalidepensionen er som udgangspunkt fastsat som alderspensionen ved 65 år, men invalidepensionen er valgfri. Dog skal offentligt ansatte have en invalidepension, der udgør mindst 20 pct. af alderspensionen.

Du kan vælge en invalidepension på mellem 0 og op til 80 pct. af din løn på tegningstidspunktet eller 100 pct. af alderspensionen. På Min pension kan du beregne, hvad en eventuel ændring betyder.  

Vælger du en invalidepension, som ikke er i procent af din alderspension, siger vi, at du vælger en kronedækning. Kronedækningen indekseres én gang om året, og dækningen beregnes på et ugaranteret omregningsgrundlag.

Ved overgang til hvilende medlemskab vil invalidepensionen som udgangspunkt blive ændret fra en kronedækning til en individuel procentdækning af alderspensionen.

Ved aktualisering bliver dækningen omregnet til en procentdækning og derfor reguleret via bonus – positiv såvel som negativ bonus. Ved negativ bonus kan pensionen falde.

Ved tilkendelse af invalidepension kan dine børn under 24 år være berettigede til børnepension. Det samme gælder adoptivbørn og stedbørn, som bliver forsørget af dig. Dog skal offentligt ansatte have en børnepension. Læs mere om børnepension her.

Sådan søger du om invalidepension

Når du søger om invalidepension, skal du bruge ansøgningsdokumentet nederst på denne side. Dokumentet indeholder både et ansøgningsskema, et skema til samtykkeerklæring og et lægeattestskema (FP401). Det er dig selv, der udfylder de to første dokumenter og din læge, der skal udfylde lægeattesten.

Lægen sender os den udfyldte attest, og vi betaler lægehonoraret. Du skal blot sørge for at sende de øvrige udfyldte dokumenter til os på udbetaling@pplus.nu

Det er lidt forskelligt fra læge til læge, om de selv vil sende os attesten, eller om du skal gøre det. Men under alle omstændigheder er det JØP, der betaler lægehonoraret, og det sørger lægen og vi selv for at afregne. Du skal blot sørge for at sende de udfyldte dokumenter til os på udbetaling@pplus.nu

Udgangspunktet er midlertidig invalidepension

Når vi har modtaget alle oplysningerne, går vi i gang med at vurdere, om du opfylder blandt andet de helbredsmæssige betingelser for at få udbetalt invalidepension.

Hvis vi vurderer, at du opfylder alle betingelserne, får du som udgangspunkt tilkendt midlertidig invalidepension, det vil sige, at du får udbetalt invalidepension i en afgrænset periode. Størstedelen af de sygdomme, der i dag bliver søgt om invalidepension til, er nemlig midlertidige, og ansøgeren kan derfor genvinde sin erhvervsevne og komme tilbage i arbejde efter en periode. Sygdomme som stress, depression og hjernerystelse kan være eksempler på sygdomme, som ikke nødvendigvis invaliderer varigt.

Forlængelse af invalidepension

Vi skriver til dig, når perioden for den midlertidige invalidepension er ved at udløbe. I den sammenhæng fortæller vi dig, hvad du skal gøre, hvis du vil genansøge om invalidepension, og vi fortæller dig også, hvilke informationer vi skal bruge for at kunne vurdere din sag på ny. Du skal derfor ikke sende ny ansøgningsblanket eller lægeattest til os.

Valg ved udbetaling

Pensionerne udbetales enten som grundlagspension eller som omregningspension. Du skal træffe valget, når du skal have pensionerne udbetalt.

Omregningspensionen i afdeling 1 er beregnet med en rente på pt. 3,5 procent for ikke-omtegnede medlemmer og pt. 4 pct. for omtegnede medlemmer. I afdeling 2 er omregningspensionen beregnet med en rente på pt. 4. pct. Der er herudover anvendt skøn over bl.a. den forventede levetid. Omregningspensionen kan ændres, herunder nedsættes. Hvis du vælger at få udbetalt omregningspensionen, vil det påvirke din underliggende grundlagspension.

Indtægter ved siden af invalidepensionen

Generalforsamlingen vedtog den 19. april 2016 nye regler for modregning i invalidepensionen af indtægter ved siden af invalidepensionen på over 200.000 kr. om året.

Hvis du søger om invalidepension efter den 19. april 2016

Hvis du søger om invalidepension efter den 19. april 2016 og er berettiget til udbetaling, modregner JØP i din udbetaling, hvis du har en indtægt ved siden af pensionen på mere end 200.000 kr. om året. Det er indtægten, som overstiger 200.000 kr., der vil blive modregnet i pensionsudbetalingen.

Men i modsætning til tidligere vil din pensionsudbetaling fra JØP ikke blive halveret, hvis du bliver ansat i et fleksjob. I den situation vil du fortsat få din fulde invalidepension, så længe din indtægt ikke overstiger 200.000 kr. om året.

Eksempel:

 • Du har en invalidepension fra JØP på 300.000 kr. årligt.

 • Du har samtidig en indtægt ved siden af på 280.000 kr.

 • De 80.000 kr., som overstiger loftet på 200.000 kr., vil så blive modregnet i invalidepensionen fra JØP.

 • Din samlede indtægt vil herefter være 500.000 kr., for der er trukket 80.000 fra din invalidepension på 300.000 = dvs. 220.000 kr. Og så har du tjent 280.000 kr. ud over invalidepensionen.

Hvis du tjener over 200.000 kr.

Indtjeningsloftet er pt. fastsat til 200.000 kr. årligt før AMB og skat og fastsættes af JØP’s bestyrelse. Bestyrelsen kan ændre på størrelsen af indtjeningsloftet, hvis det vurderes, at der er behov for det, fx hvis samfundsudviklingen tilsiger det.

Du må arbejde som Djøfer op til 15 timer pr. uge

Du må gerne have et lønnet job med sædvanligt Djøf-arbejde og samtidigt modtage udbetaling af invalidepension fra JØP, hvis ansættelsen er under 15 timer pr. uge. Ansættelse i andet arbejde end Djøf-arbejde vil normalt være uden betydning for udbetaling af invalidepension. Det skal ses i lyset af, at invalidepensionen bevilges, når erhvervsevnen som jurist eller økonom er blevet nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Hvis ansættelsen i et Djøf-job er på 15 timer eller mere, vil JØP tage spørgsmålet om erhvervsevnen er nedsat til 1/3 op til vurdering. Din indtægt fra sådan en stilling vil også blive medregnet i indtjeningsloftet på 200.000 kr.

De indtægter modregner vi i

Som hovedregel skal alle former for indtægt modregnes i invalidepensionen - bortset fra offentlige ydelser, andre pensionsudbetalinger og erstatninger.

Vi modregner i:

 • Arbejdsindtægt / løn

 • Overskud fra egen virksomhed (den del som kan udtages)

 • Fleksjob (løn og flekslønstilskud)

 • Job med løntilskud (samlet indtægt)

 • Efterløn / fleksydelse

 • Indtægter ved udlejning

 • Honorarer

 • Fratrædelsesgodtgørelse

 • Overskud ved salg af virksomhed

  

De indtægter modregner vi ikke i 

 • Sygedagpenge

 • Ressourceforløbsydelse

 • Førtidspension

 • Ledighedsydelse

 • Revalidering

 • Arbejdsløshedsdagpenge eller kontakthjælp

 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller ved arbejdsskade

 • Tjenestemandspension

 • Invalidepensionsydelser fa andre pensionskasser og livsforsikringsselskaber

 • Udbetalinger fra andre pensionsordninger (livrenter, ratepensioner og kapitalpensioner)

 • Kapitalindkomst

Vi modregner ikke i børnepensionen

Vi modregner kun anden indtægt, som overstiger indtjeningsloftet, i din egen invalidepension fra JØP og altså ikke i børnepensionerne til børn under 24 år eller eventuelt i udbetalingen fra Forenede Gruppeliv.

Løbende eller efterfølgende modregning

Hvis du på forhånd ved, at din anden indtægt for det nuværende år kommer til at overstige årets indtjeningsloft, er det vigtigt, at du orienterer JØP om det, så vi kan modregne løbende i de månedlige pensionsudbetalinger.

Hvis vi modregner løbende, og din årsindtægt senere viser sig at blive større eller mindre end forventet, regulerer vi, når vi året efter modtager dine skatteoplysninger.

Er der ikke modregnet løbende hen over året, modregner vi først, når vi året efter modtager dine skatteoplysninger. Bemærk, at så kan modregningen for det sidste år medføre, at der vil være måneder, hvor du slet ikke får udbetalt invalidepension.

Hvilke oplysninger skal vi bruge?

JØP skal hvert år have en kopi af din årsopgørelse samt en udskrift fra din skattemappe, for at vi kan beregne eventuel modregning i pensionen. Hvis du er selvstændig, skal vi desuden have en kopi af din virksomheds årsregnskab.

Vi skriver hvert år til dig, når du skal sende os oplysningerne.

Mulighed for supplerende engangsydelse

På din pensionsoversigt på ”Min Pension” kan du se, om du kan få udbetalt supplerende engangsydelse, når du fylder 60 år. Vælger du at få udbetalt supplerende engangsydelse, trækkes pengene fra din samlede pension, og din løbende udbetaling af alderspensionen bliver dermed mindre. 

Ingen supplerende engangsydelse ved invalidepension

Hvis du allerede får invalidepension eller har indsendt en ansøgning om invalidepension, kan du ikke få udbetalt den supplerende engangsydelse. I invalidepensionen får du nemlig udbetalt, hvad der svarer til en høj løbende alderspension – også når du overgår fra invalidepension til alderspension. Den supplerende engangsydelse er derfor allerede indregnet i dine invaliditetsudbetalinger.

Hvis du har søgt om invalidepension før den 19. april 2016

Hvis du har søgt om udbetaling af invalidepension før den 19. april 2016, gælder de nye regler om indtjeningsloftet. Modregning sker dog først fra den 1. januar 2017, hvor vi udregner et individuelt indtjeningsloft til dig, hvis du den 1. januar 2017 allerede har en anden indtægt. Vi ser på, hvor stor den indtægt er, og derefter lægger vi de 200.000 kr. oveni, så du har dit eget individuelle indtjeningsloft. Hvis din indtægt ved siden af invalidepensionen efterfølgende stiger og bliver højere end dit individuelle indtjeningsloft, vil den del af indtægten, som overstiger dit indtjeningsloft, blive modregnet i din invalidepension fra JØP.

Eksempel 1: Hvis du den 1. januar 2017 har en invalidepension fra JØP på 300.000 kr. årligt, men ikke har nogen anden indtægt, vil du blive omfattet af indtjeningsloftet på 200.000 kr. Der vil ske modregning i din invalidepension, hvis du efterfølgende får en anden indtægt, som overstiger indtjeningsloftet.

Eksempel 2: Hvis du den 1. januar 2017 har en invalidepension fra JØP på 300.000 kr. årligt, og du samtidig har anden indtægt på 280.000 kr., vil dit individuelle indtjeningsloft blive fastsat til 480.000 kr. Der vil først ske modregning i din invalidepension, hvis din anden indtægt efterfølgende overstiger dit individuelle indtjeningsloft på 480.000 kr.

Eksempel på modregning i individuelt indtjeningsloft:

 • Du har en invalidepension fra JØP på 300.000 kr. årligt.

 • Du har samtidig en indtægt ved siden af på 320.000 kr. om året

 • 1. januar 2017 fastsætter vi dit individuelle indtjeningsloft som 200.000 + 320.00 = 520.000

 • Dit individuelle indtjeningsloft er dermed på 520.000 kr.

 • Hvis du så sidenhen fx tjener 600.000 et år, vil du blive modregnet 80.000 og du vil så få udbetalt sådan her:

  • 600.000 løn

  • 300.000 i invalidepension

  • 80.000 i modregning

  • = 820.00 til udbetaling

Udbetaling

JØP overfører pengene til din NemKonto. Hvis du bor i udlandet, skal du oprette konto i et pengeinstitut her i landet, som pensionen kan overføres til. Børnepensioner udbetales til værgens NemKonto, indtil barnet fylder 18 år. Børn over 18 år får udbetalt pensionen til deres NemKonto. Bor de i udlandet skal de oprette konto i et dansk pengeinstitut, som pensionen kan overføres til.

Små pensioner under 10.400 kr. (2017) kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb efter fradrag af 40 pct. i afgift i henhold til pensionsbeskatningsloven. Hvis du er medlem i afdeling 2, vil små pensioner altid blive kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb, i afdeling 1 er det valgfrit. 

Når du fylder 67 år i afdeling 1 eller 65 år i afdeling 2 ophører invalidepensionen. Du får herefter udbetalt alderspension.

Børnepension til stedbørn

Hvis  et stedbarn have ret til børnepension, skal du være gift med barnets far/mor, stedbarnsforholdet skal være etableret, inden barnet fyldte 18 år og du skal have forsørget barnet indtil pensioneringen. Samlivsforhold er ikke nok.

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud om arbejde på særlige vilkår til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Hvis du ansættes i fleksjob, vil du fortsat få udbetalt fuld invalidepension.

Hvis du får udbetalt invalidepension fra JØP og bliver ansat i et fleksjob, har du mulighed for at fortsætte med at indbetale dine pensionsbidrag til JØP.

Dine pensionsbidrag vil blive indbetalt på en ratepension indtil fradragsgrænsen på 53.500 kr. (58.152 kr. inklusiv arbejdsmarkedsbidrag, 2017) er nået. Pensionsindbetalinger over fradragsgrænsen vil blive placeret på en Supplerende alderspension. Denne ordning er ren opsparing til din alderspension og der er ingen dækninger ved død eller invaliditet.

Du kan læse mere om Ratepension og Supplerende alderspension i pjecerne nedenfor.

Du kan også vælge at indbetale mindre til pension i JØP ved, at en procentdel af din pensionsindbetaling i stedet for bliver udbetalt som løn. Hvis du er ansat i staten er det 0,3 procent af din pensionsindbetaling, du kan veksle til løn, og er du ansat i kommunen er det 1,1 procent af din pensionsindbetaling. Du kan læse mere om dette på Djøf's hjemmeside: www.djoef.dk.