Gruppeforsikringer

JØPs almindelige pensionsordning omfatter ud over løbende pensioner også gruppeforsikringer, som betyder at du og din familie vil få udbetalt en forsikringssum (engangssum), hvis du dør, får udbetalt invalidepension fra JØP, får en kritisk sygdom eller bliver udsat for en ulykke.

Følgende forsikringssummer er omfattet af JØPs almindelige pensionsordning :

  • Livsforsikring 
  • Forsikring ved visse kritiske sygdomme
  • Invalidesumsforsikring
  • Ulykkesforsikring

Hvilende medlemmer er ikke dækket af gruppeforsikringerne. Medlemmer, som først stopper deres indbetalinger og dermed bliver hvilende medlem efter de fylder 60, kan dog vælge stadig at være omfattet af livsforsikringen i JØP.

Gruppeforsikringerne indeholder risikobegrænsninger, karensregler for visse grupper af medlemmer, samt andre særlige forhold, der kan have betydning.

Du kan læse mere om forsikringsbetingelserne i pjecen Gruppeforsikringer samt om helbredsbedømmelse og karensregler i pjecen Helbredsbedømmelse.


    

Livsforsikring

Livsforsikringen er en del af JØPs gruppeforsikringer og dækker både ved dødsfald i Danmark og ved dødsfald under ophold i udlandet, når blot døden ikke er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende.

Forsikringen dækker også pensionerede medlemmer, der pensioneres fra erhvervsaktivt medlemskab. Dækningen bortfalder, når du fylder 67 år. Forsikringssummerne indeksreguleres årligt den 1. januar.

Du kan læse om risikobegrænsningen i pjecen Gruppeforsikringer. Disse kan indebære reduceret dækning. Hvis medlemmet har modtaget invalidesum, modregnes dette beløb i  livsforsikringen (gruppelivssummen), før livsforsikringen udbetales. Hvis medlemmet har modtaget forsikringssum ved visse kritiske sygdomme, reduceres gruppelivssummen, hvis dødsfaldet sker mindre end tre måneder efter, at diagnosen for den kritiske sygdom er stillet. Dvs. livsforsikringssummen reduceres med de udbetalte beløb.

Hvem kan få forsikringen udbetalt?

Hvis du ikke har indsat særlig begunstiget, tilfalder forsikringssummen nærmeste pårørende i følgende række: din ægtefælle/registreret partner, samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet, dine børn, arvinger ifølge testamente, arvinger ifølge loven: dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter.

Indsættelse af begunstiget

Hvis du vil indsætte en særlig begunstiget til gruppelivsforsikringssummen, skal du skrive direkte til: Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 1., Postboks 442, 2500 Valby, tlf. 39 16 78 00. Du skal ved henvendelsen oplyse eget navn, adresse og CPR-nr. samt navn og CPR-nr. på den eller de personer, du ønsker at begunstige. Du skal henvise til aftale nr.: 68023. Forenede Gruppeliv vil efterfølgende skriftligt bekræfte indsættelsen.

Forsikring visse kritiske sygdomme

Forsikringen dækker erhvervsaktive og pensionerede medlemmer, som var erhvervsaktive inden pensioneringen, indtil udgangen af den måned, hvor de fylder 67 år.

Anmeldelse af kritisk sygdom skal ske til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, postboks 442, 2500 Valby, tlf.: 39167800, email fg@fg.dk. Du skal henvise til gruppeforsikringsaftale 68023.

Læs mere i pjecen Gruppeforsikringer om forsikringsbetingelserne.

Invalidesumsforsikring

Invalidesummens størrelse afhænger af gruppemedlemmets alder ved invalidepensionens tilkendelse, dog tidligst pr. den dato fra hvilken pensionen udbetales.

I 2014 udgør invalidesummen 485.200 kr., hvis du er under 40 år, når du bliver invalid. Beløbet falder med alderen og når du er 60 år udgør beløbet 0 kr.

Der kan kun udbetales én invalidesum pr. medlem. Invalidesummerne indeksreguleres årligt den 1. januar.

Læs mere i pjecen Gruppeforsikringer om forsikringsbetingelserne.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen er en del af JØPs gruppeforsikringer og dækker dig døgnet rundt, hvis du kommer ud for en invaliderende ulykke. Tandskader og brilleskader dækkes også. Din familie er ikke dækket.

Forsikringen ophører med udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år, med mindre dækningen er ophørt forinden. Der udbetales erstatning, hvis invaliditetsgraden er mindst 5 pct.

Dækningen som fører af motorcykel er medforsikret.

Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, der sker i forsikringstiden. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringen dækker også ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med forsvarlige forsøg på at afværge skader på mennesker eller ejendom.

Dækning af tænder

Hvis dine tænder beskadiges i forbindelse med et ulykkestilfælde dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling. Erstatning udbetales kun i det omfang, hvor du ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Herudover dækkes udgifter til tandskade opstået ved sammenbidning og tygning, hvis skaden skyldes et fremmedlegeme i føden.

Dækning af briller

Udgifter til skade på dine briller kan dækkes, hvis brillerne blev beskadiget i forbindelse med, at der skete skade på dig selv - og at du havde brillerne på. Skade på dine briller, som erstattes fra anden side, er ikke dækket.

Hvor dækkes?

Forsikringen dækker forsikringsbegivenheder, der sker i Norden og under rejser, ophold, udstationeringer, ansættelse i internationale organisationer, studieophold og lignende i den øvrige del af verden. Codan kan kræve lægeundersøgelse foretaget i Danmark.

Hvad hvis jeg har to ulykkesforsikringer?

Hvis du både har en ulykkesforsikring i JØP og i et andet selskab, er du dækket af begge forsikringer svarende til indholdet af forsikringsvilkårene. I JØPs ulykkesforsikring er der alene begrænsning på dækningen ved ulykkestilfælde, der medfører tand- og brilleskade samt udgifter til lægebehandling, sygehusophold og befordringsudgifter fra ulykkesstedet. Her gælder - udover at erstatningsbeløbet er maksimeret - at alene udgifter, du ikke har ret til at få godtgjort fra anden side, er dækket.

Den samlede pris for gruppeforsikringerne er 1.798 kr. i 2014. Beløbet oplyses af JØP til SKAT, da det er skattepligtigt.

Hvor kan jeg anmelde skaden?

Skade opstået ved ulykke skal snarest muligt anmeldes til Codan Forsikring - med henvisning til police 646 3048671. Codan kan kontaktes på: Codan Forsikring Skade Ulykke Gl. Kongevej 60, 1790 København V Tlf. 33 55 38 30 E-mail: Box_Mail_skadeperson@codan.dk.