Ansvarlige investeringer

Pensionskassen har som målsætning at skabe det størst mulige afkast og samtidigt være en ansvarlig investor.

Vi har vedtagne politikker og retningslinjer, som  sikrer integration af ansvarlighed i vores investeringer. Vi tager udgangspunkt i nationale og internationale retningsliner på området, og arbejder struktureret på tværs af vores investeringer. 

JØP’s politik for ansvarlige investeringer

JØP skal føre en ansvarlig investeringspolitik.

JØP skal følge de love og internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt.

JØP investerer kun i statsobligationer udstedt af lande, som Danmark ikke har finansielle sanktioner mod, og som agerer samfundsmæssigt ansvarligt.

JØP tror på, at det er medvirkende til et selskabs succes at udvise ansvarlighed.

JØP vurderer, at den største indvirkning på selskaber, som ikke lever op til JØP’s forventninger om ansvarlighed, opnås gennem dialog med selskabet.

JØP er positiv over for aktivt ejerskab, og såfremt dialog viser sig nytteløst, vil konsekvensen være frasalg.

JØP’s skattepolitik

Pensionskassens investeringsforvaltning har til formål at sikre de størst mulige pensioner til medlemmerne. Vi forvalter en betydelig formue og er opmærksomme på, at vores investeringer har betydning både nu og i fremtiden for det samfund, som vi er en del af.

Som dansk institutionel investor optræder pensionskassen ansvarligt på skatteområdet, og vi lægger vægt på, at der ved investering i udlandet betales lokal skat i overensstemmelse med lovgivningen i aktivitetslandene. Den dobbeltbeskatningsproblematik, der opstår, når afkast passerer landegrænser, håndteres efter dobbeltbeskatningsaftalerne mellem Danmark og aktivitetslandene.

Vi har i pensionskassen en forventning til vores samarbejdspartnere og medinvestorer om, at ingen investering eller investeringsstruktur er tilrettelagt med henblik på skatteunddragelse, og at skattebetalingen fordeles efter fair principper mellem aktivitetslandet og Danmark.

Som dansk pensionskasse sikrer pensionskassen, at der betales pensionsafkastskat af hele afkastet på alle investeringer. Foruden pensionsafkastskatten betaler pensionskassen moms og lønsumsafgift, ligesom der afregnes skat af pensionsudbetalingerne.

Den overvejende del af pensionsafkastskatten betales af det afkast, der tilskrives de enkelte pensionsdepoter. Udbetalinger fra pensionsordningerne indkomstbeskattes, og medlemmerne i pensionskassen bidrager dermed til samfundet, fra pensionsordningen etableres, til sidste udbetaling sker. Det er pensionskassens politik at levere dette bidrag ordentligt og effektivt inden for de rammer, der er udstukket i lovgivningen.

Aktivt ejerskab

JØP udøver aktivt ejerskab over for børsnoterede aktieselskaber i JØP’s portefølje. Formålet med at udøve aktivt ejerskab er at arbejde for, at selskaberne følger JØP´s politik for ansvarlige investeringer, minimere risici samt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse.

 Aktivt ejerskab foregår igennem dialog med selskaber og ved afgivelse af JØP’s stemme på selskabers generalforsamlinger. Rådgivervirksomheden Hermes EOS står for dialogen med udvalgte selskaber på vegne af JØP. Hermes EOS bistår os desuden med systematisk at afgive JØP’s stemme på generalforsamlinger hos selskaber i vores portefølje, hvor vi har stemmeret.

Hermes EOS er en international virksomhed med indgående kendskab til mange af selskaberne i JØP´s portefølje. Hermes EOS repræsenterer mere end 40 investorer, heraf fem danske. Når Hermes EOS er i dialog med et selskab, repræsenterer de ikke blot JØP’s ejerandel, men også de andre investorer. Det giver en større tyngde og sikrer, at vi ikke står alene med dialogen.

Dialogen med selskaberne kan stå på gennem flere år, før der er opnået afklaring om selskabernes villighed til at foretage ændringer. Hvis dialogen med et selskab ikke medfører positive ændringer, og investeringen ikke længere anses for at være forenelig med JØP’s politik for ansvarlige investeringer, sælger JØP sine aktier i selskabet. Frasalg vil ske under hensyntagen til markedsvilkårene.

Når JØP indgår i investeringsfællesskaber med andre, har vi ikke nødvendigvis bestemmende indflydelse, og derfor kan frasalg kun ske i enighed med de andre investorer. Hvis der ikke kan opnås enighed, skal JØP stræbe efter fortsat dialog med selskabet, men også prøve at påvirke de øvrige investorer og forvalteren.

Dialogen med selskaberne foregår som udgangspunkt i fortrolighed, da det ofte skaber en mere konstruktiv dialog med selskaberne. Nedenstående findes dog eksempler på dialog med selskaber:

https://www.hermes-investment.com/dk/blog/eos-case-studies/

Rapport fra Hermes EOS om deres dialog med selskaber, Q3 2017

Plan fra Hermes EOS for dialog med selskaber, 2017-2019

JØP dialog med selskaber Q3 2017

JØP stemmeafgivelse ved selskabers generalforsamlinger Q3 2017

Årsrapport fra Hermes EOS om dialog og stemmeafgivning 2016

Klima

JØP har fokus på, hvorvidt selskaberne i pensionskassens portefølje påvirker klimaforandringer, samt hvordan en strukturel omstilling til anvendelse af mere vedvarende energi påvirker selskabernes forretningsmodel.

COP21-aftalen i Paris fra december 2015 om at begrænse temperaturstigninger til 2 grader, og med et mål om 1,5 grader, har øget internationalt fokus på reduktion af CO2 samt omlægning til vedvarende energiproduktion. Det forventes, at omlægningen af energiproduktionen efter COP21 vil begrænse betydningen af kul. Med baggrund i en konkret finansiel vurdering er der derfor ikke selskaber i porteføljen, hvor mere end halvdelen af omsætningen stammer fra udvinding af kul. Pensionskassen frasolgte i 2016 investeringer i syv selskaber, og der er ca. 50 kulselskaber, som pensionskassen ikke investerer i.

JØP har desuden fokus på at identificere investeringer inden for vedvarende energi, som har et attraktivt afkastpotentiale. I porteføljen har JØP blandt andet vindmølleparker og biobrændselsanlæg.

JØP støtter organisationen CDP, som arbejder for at skabe gennemsigtighed omkring selskaber og andre aktørers udledning af CO2. JØP er desuden medlem af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer. Formålet med IIGCC´s arbejde er at skabe investeringsmæssige gode rammevilkår for håndtering af risici og muligheder, der opstår som følge af klimaforandringer. 

Menneskerettigheder

JØP har fokus på, hvorvidt selskaberne i pensionskassens portefølje har implementeret et robust ledelsessystem, som forebygger potentiel negativ påvirkning af menneskerettigheder.

JØP arbejder med at implementere UN Guiding Principles on Business and Human Rights, og vores arbejde med menneskerettigheder skal fremadrettet tage udgangspunkt i de strukturer, som disse retningslinjer udstikker.

Investering i statsobligationer

JØP investerer kun i statsobligationer udstedt af lande, som Danmark ikke har finansielle sanktioner imod, og som vurderes at opfylde eller arbejde på at opfylde internationalt anerkendte principper for god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

JØP har en eksklusionsliste med selskaber og lande, som JØP ikke vil investere i. Lande, der falder i ovenstående kategorier, optræder på denne eksklusionsliste. Såfremt et nyt land kommer på eksklusionslisten, må der ikke investeres yderligere i landets statsobligationer. Når markedsvilkårene rimeligt tillader det, skal JØP afhænde statsobligationerne.

Investering i selskaber, der producerer våben

JØP investerer i henhold til internationale konventioner ikke i selskaber, der producerer klyngebomber og landminer.

Netværk

JØP er en del af nedenstående netværk og organisationer, hvorigennem vi på forskellig vis arbejder for ansvarlige investeringer.

PRI

Verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI forpligter man sig til at indarbejde ansvarlighed i sine investeringer.

Dansif 

Netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I Dansif udveksler medlemmerne erfaringer med ansvarlige investeringer. Dansif afholder arrangementer om emner inden for ansvarlige investeringer. JØP er aktiv i Dansifs arrangementsudvalg.

CDP 

CDP arbejder for at skabe gennemsigtighed omkring selskaber og andre aktørers udledning af C02.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer. Formålet med IIGCC´s arbejde er at skabe investeringsmæssige gode rammevilkår for håndtering af risici og muligheder, der opstår som følge af klimaforandringer.