Afkast

Månedsrapport for juni

ÅTD-afkastet i JØP lå den 30. juni på 0,6 %, hvilket er et fald på -0,3 %-point i forhold til ultimo maj.

Det negative afkast over måneden skal ses i lyset af den øgede politiske modvind på det globale aktiemarked, kombineret med et negativt bidrag fra kreditobligationer. Derimod performede både obligationer og reale aktiver positivt. 

I USA tilsiger de økonomiske nøgletal fortsat en solid underliggende vækst, hvilket dog har været tynget af eskaleringen af handelskonflikten mellem USA, Europa og Kina, som har været stærkt definerende for udviklingen på finansmarkederne. Dette har først og fremmest resulteret i faldende tillidsindikatorer, øget volatilitet samt risikoaversion i markedet. Især Emerging Markets (EM) har været hårdt ramt, hvor eksporten af industriråvarer såsom stål og aluminium bliver ramt af de nye toldafgifter. Ydermere blev de økonomiske EM vækstudsigter negativ påvirket af amerikanske rentestigninger, en forsat styrkelse af dollaren samt en høj oliepris hvilket resulterede i at EM-aktier faldt med ca. 5 %. Den generelle markedsudvikling har desuden fået verdens centralbanker til også at udvise en vis bekymring vedrørende vækstudsigterne på de mere toneangivende markeder, hvilket afspejles i markedsrenterne, som ikke har formået at løfte sig betydeligt på trods af signaler om strammere pengepolitik.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

DKK mio.  Markedsværdi

Afkast år
 til dato

Investeringsprofil JØP 60.431 -0,3%  
       
Obligationer 23.562 2,2%  
Aktier 22.297 -3,1%  
Kreditobl. 8.527 1,5%  
Reale aktiver 9.199 1,1%  
den 30. juni på 5,0 % og er uændret i forhold til ultimo maj.