Afkast

Månedsrapport for juli

ÅTD-afkastet i JØP lå den 31. juli på 5,6 %, en stigning på 0,6 %-point i forhold til ultimo juni.

Selvom alle aktivklasserne bidrog positivt til afkastet, så var det primært aktier og i mindre grad kreditobligationer, som forklarede det meste af den positive afkastfremgang.

På aktiemarkederne fortsatte den positive udvikling i juli, og dermed er det efterhånden 17 måneder siden, der har været en større korrektion på aktiemarkedet, hvilket er rekord for den nuværende konjunkturcykel, som startede i 2009.

Juli måned bød også på relativt store bevægelser på valutamarkederne, idet dollaren er fortsat med at falde i værdi over for de fleste andre valutaer, hvorimod euroen modsat er styrket. Det har stor betydning både i forhold til aktieafkastet i lokal valuta, hvor især europæiske og japanske aktier har været negativt påvirket, men også for afkastet målt i danske kroner. Havde man sat alle sine penge i amerikanske aktier ved årets begyndelse, havde de ultimo juli givet et afkast på 11 % målt i lokal valuta (dollar), men 0 % i danske kroner, idet dollaren er faldet med 11 % over for danske kroner. I JØP immuniserer vi størstedelen af valutabevægelserne og er dermed mindre følsomme over for store valutakursudsving.

På tværs af aktivklasserne har illikvide aktiver, som omfatter ejendomme, infrastrukturinvesteringer, alternativ kredit og unoterede aktier, ultimo juli bidraget med et positivt afkastbidrag
på i alt 0,9 %-point.

     

Afkast og formuefordeling pr. 31. juli 2017For ikke-omtegnede medlemmer i afdeling 1 med grundlagsrenter over 1,25 pct. svarer investeringsstrategien til den hidtil fulgte investeringsstrategi i afdelingen, hvor midlerne – ud over renteafdækning – alene investeres i obligationer og ejendomme.

Afkastet bliver opdateret senest den 10. bankdag i hver måned.

DKK mio.  Markedsværdi

Afkast år
 til dato

Investeringsprofil JØP 60.431 -0,3%  
       
Obligationer 23.562 2,2%  
Aktier 22.297 -3,1%  
Kreditobl. 8.527 1,5%  
Reale aktiver 9.199 1,1%  
den 30. juni på 5,0 % og er uændret i forhold til ultimo maj.