Lønpolitik

Bestyrelsen for Juristernes og Økonomernes pensionskasse har på bestyrelsesmødet den 15. marts 2013 vedtaget en ændret lønpolitik under henvisning til den reviderede bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder.

Hvem er omfattet af politikken?

Ifølge bekendtgørelsen skal der gælde særskilte retningslinjer for aflønning af bestyrelse, direktion og virksomhedens øvrige ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Lønpolitikken omfatter således følgende personer:

  • Bestyrelse og revisionsudvalg
  • Direktion
  • Virksomhedens øvrige ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

Bestyrelsen består af otte medlemmer. Der henvises til vedtægtens bestemmelser vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer.

Direktionen består af et medlem.

Virksomhedens øvrige ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, omfatter efter bekendtgørelsens definitioner følgende funktionschefer:

  • Chief Investment Officer
  • Ansvarshavende aktuar
  • Chief Financial Officer.

Bestyrelsen har endvidere besluttet, at følgende medarbejdere i JØP skal være omfattet af lønpolitikken:

  • Medarbejdere i investeringsafdelingen, der kan disponere i henhold til JØP's tegningsregler.

Aflønningsudvalg

JØP har ikke indført aflønningsudvalg.

Offentliggørelse og indberetning

Lønpolitikken offentliggøres i regnskabsberetningen og på JØP's hjemmeside.

JØP's Chief Financial Officer er ansvarlig for den årlige indberetning af lønpolitik og praksis til Finanstilsynet.

Lønpolitikkens bestemmelser

Bestyrelsen har besluttet, at de personer, der er omfattet af lønpolitikken, alle skal aflønnes med fast honorar (bestyrelse og revisionsudvalg) eller fast løn (direktion og øvrige ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil). Ingen af de omfattede personer er således aflønnet med variable løndele som en del af deres kontrakt.

Pensionskassen yder kun pensionsbidrag som en andel af den faste løn.

Fratrædelsesgodtgørelser følger funktionærlovens regler.

Honorar til bestyrelse og revisionsudvalg samt løn til medarbejdere ønskes fastsat på markedsvilkår.

Gennemgang og revision af lønpolitikken

Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for lønpolitikken, som gennemgås årligt i revisionsudvalget. Formanden for revisionsudvalget er ansvarlig for, at dette sker.

Information og kommunikation af lønpolitikken

De medarbejdere, der er omfattet af lønpolitikken, bliver informeret om JØP's lønpolitik som led i den årlige lønforhandling.

Kontrol

Kontrol af lønpolitikkens overholdelse indarbejdes i revisionens årsplan. Der afrapporteres herom i revisionsprotokollatet til årsregnskabet.