Debatindlæg 2017

JØP også i skattely? (9.11.2017)

'Paradis-papirerne' afslører nu, at danske pensionskasser (igen) har investeret i selskaber med adresse i skattely. JØP er ikke en af disse pensionskasser, vel?

Hvad gør JØP for at sikre, at vi ikke investerer i selskaber med adresser i skattely?

Venlig hilsen
Poul Carlsbæk

SVAR:

Kære Poul Carlsbæk

Tak for din henvendelse.

JØP betaler pensionsafkastskat i Danmark samt skat efter de regler, der gælder i de områder, hvor vi investerer.

Før JØP indgår i nye fonde, vurderes investeringsstrukturen, herunder hvilken skat pensionskassen skal betale hvor, og hvorvidt investeringsstrukturen er tilrettelagt med henblik på egentlig skatteoptimering. JØP investerer ikke i fonde, hvor strukturen er opbygget med henblik på at undgå at betale skat.

JØP investerer i fonde med adresse i lande, som af nogen betragtes som værende skattely, eksempelvis Cayman Islands. Det sker for at undgå dobbeltbeskatning. Landene har en finansiel infrastruktur, som er velegnet, når investorer fra flere forskellige lande investerer i den samme fond. Det betyder, at alle investorer betaler lokal skat i landet, hvor fondens investeringer foretages samt skat i investorernes hjemland, som i JØP’s tilfælde er Danmark.

Venlig hilsen
Kirstine Lund Christiansen, ESG-ansvarlig

Hvordan løfter JØP sit samfundsansvar? Inspiration fra Sampension (19.10.2017)

Kære JØP,
Som det vil være bekendt har jeg ved JØPs seneste to generalforsamlinger anført, at JØP gennem sine aktieposter i virksomheder, der opererer på Vestbredden, potentielt medvirker til menneskerettighedskrænkelser, og at dette efter min bedste overbevisning strider mod JØPs egen investeringspolitik.
JØP er som bekendt ikke den eneste danske pensionskasse, der de seneste år har haft aktieposter i virksomheder, der opererer på Vestbredden. Den 2. oktober 2017 meldte Sampension imidlertid ud, at pensionsselskabet på baggrund af sin udvidede politik og praksis for ansvarlige investeringer havde kigget nærmere på, ”om der er selskaber i aktieporteføljerne, der optræder i Vigeo Eiris’ BIOL-database (Business in Occupied Lands)” og at ”…resultatet blev, at to israelske banker, Hapoalim og Leumi, samt Heidelberg Cement og Bezeq er nu sat på eksklusionslisten for finansiering af bosættelser og for udvinding af naturressourcer og etablering af infrastruktur til telekommunikation i besat område” (Citat af Henrik Olejasz Larsen fra Sampensions pressemeddelelse https://www.sampension.dk/Forside/Om-Sampension/Nyheder?NewsItem=eb899f0f-a1e9-4bc8-ac35-61913bfbb550). Det hedder endvidere i Sampensions pressemeddelelse, at ”… Sampension [indleder] kritisk dialog med seks internationale selskaber om deres mulige involvering i aktiviteter på Vestbredden, der strider mod internationalt anerkendte principper”.
Ifølge JØPs aktieliste pr. 31. 12. 2016 har JØP aktieposter i tre af de fire virksomheder, som Sampension nu har sat på eksklusionslisten, nemlig i Leumi, Heidelberg Cement og Bezeq.
Jeg vil med denne henvendelse opfordre til, at JØP i lighed med Sampension genovervejer sine investeringer i virksomheder, der opererer på besat område, i lyset af JØPs politik for ansvarlige investeringer.
Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at JØP tydeliggør sin politik i forhold til aktivt ejerskab, således at det står klart for JØPs medlemmer, hvordan JØP tilstræber at løfte sit – og dermed også sine medlemmers – samfundsansvar specifikt i forhold til miljømæssige, sociale og governance (ESG) faktorer.
Jeg ser frem til at høre om resultatet af disse overvejelser både konkret i forhold til engagement i virksomheder, der opererer på besat område, og mere generelt i forhold til hvordan JØP fremover vil udøve sit aktive ejerskab og dermed løfte sit og sine medlemmers samfundsansvar.

Med venlig hilsen,
Helle Munk Ravnborg

SVAR:

Kære Helle Munk Ravnborg

Tak for din henvendelse.

Vi er i gang med en proces omkring en revideret politik for ansvarlige investering, en politik som bestyrelsen skal tage endeligt stilling til i december.
I den forbindelse genovervejer vi vores tilgang til selskaber, som opererer i besatte områder.

Når den reviderede politik er vedtaget, vil vi arbejde målrettet for at højne informationen på vores hjemmeside om politikken og implementeringen af den.

Med venlig hilsen
Kirstine Lund Christiansen, ESG-ansvarlig

Ansvarlige investeringer (31.10.2017)

Kære JØP

Jeg har et par spørgsmål om hvordan det går med de ansvarlige investeringer, og særligt hvordan dialogen via HERMES forløber ift. de fossile selskaber.

Hvor mange olieselskaber er der dialog med? Er der olieselskaber der indgår i portefølgen, men der ikke er dialog med?
Virker dialogen? Kan I give eksempler på at dialogen via Hermes har gjort en forskel? Hvad er JØP's egne succeskriterier for dialogen. Giv gerne et eksempel.

På forhånd tak

Jens Hørby Jørgensen


SVAR:

Kære Jens Hørby Jørgensen

Tak for din henvendelse.

JØP har dialog med 22 af de større olie- og gasselskaber i porteføljen gennem den internationale konsulentvirksomhed Hermes EOS, som repræsenterer mere end 40 investorer. Når Hermes EOS er i dialog med et selskab, repræsenterer de ikke blot JØP’s ejerandel, men også de andre investorer. Det giver en større tyngde og sikrer, at JØP ikke står alene med dialogen.

JØP overvåger løbende selskaber i porteføljen, herunder det arbejde, som Hermes EOS udfører på vores vegne. Som en del af denne overvågning deltog JØP i september 2017 i en række af Hermes EOS’ møder med selskaber. Det er pensionskassens opfattelse, at selskaberne lytter til Hermes EOS, samt at den dialog, de har med Hermes EOS, indgår i selskabernes beslutningsprocesser.

På Hermes EOS’ hjemmeside finder du en række casestudier med eksempler på dialog med selskaber samt en blog, som Hermes EOS skriver om deres arbejde med dialog.
https://www.hermes-investment.com/dk/blog/eos-case-studies/
https://www.hermes-investment.com/dk/stewardship/eos-blog/

På JØP’s hjemmeside under Ansvarlige investeringer – Aktivt Ejerskab finder du desuden rapporter om Hermes EOS’ arbejde på vegne af pensionskassen.

Succeskriterier for JØP’s dialog med selskaber er, at selskaberne agerer på linje med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, hvilket blandt andet inkluderer at selskaberne arbejder for at minimere relevante risici. Et eksempel herpå i forhold til olie og gasselskaber er, at selskaber blandt andet som følge af dialog med Hermes EOS sætter ambitiøse mål for reduktion af eksempelvis CO2, NOx og methan.

Med venlig hilsen
Kirstine Lund Christiansen, ESG-ansvarlig