Revisionsudvalg

I henhold til bekendtgørelse nr. 1393 af 19.12.2011 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har bestyrelsen nedsat et revisionsudvalg.

Bestyrelsen tager en gang årligt stilling til sammensætningen af revisionsudvalget.

Revisionsudvalget nedsættes af bestyrelsen og skal bestå af medlemmer af bestyrelsen. Et krav til udvalget er, at et af medlemmerne skal være uafhængig af JØP og have kvalifikationer inden for revision eller regnskabsvæsen.

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af tre medlemmer af bestyrelsen. Det medlem af revisionsudvalget, som opfylder kravet om uafhængighed, og som har kvalifikationer inden for revision og regnskabsvæsen, er udpeget som formand for udvalget.

Revisionsudvalget skal overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse, interne kontrol- og risikostyringssystemer, den lovpligtige revision af årsregnskabet og overvåge og kontrollere revisors uafhængighed.

Formand

VP Group Accounting, statsautoriseret revisor Tina Aggerholm.

Ordinære medlemmer

Vicedirektør i Investeringsfonden for Udviklingslande, cand.scient.pol., ph.d. Torben Huss. 

Professor på Aarhus Universitet,cand.scient.oecon., ph.d. Peter Løchte Jørgensen.