Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Ifølge § 70, stk. 1 i FIL skal bestyrelsen udarbejde en politik om mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer. Politikken er tiltrådt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2014.

Valg af bestyrelse

JØP's bestyrelse består af otte bestyrelsesmedlemmer. Tre medlemmer, herunder formanden, vælges af Djøfs bestyrelse, fire medlemmer vælges af JØP's medlemmer og det sidste medlem, der skal være uafhængigt af JØP og have kvalifikationer inden for revision eller regnskabsvæsen, vælges af generalforsamlingen. Djøfs valg af formand for pensionskassen sker efter indstilling(er) fra JØP's bestyrelse og bestyrelsen for Djøf Overenskomstforening. Valget skal godkendes af JØP's generalforsamling eller ved urafstemning. Bortset fra det uafhængige medlem skal alle medlemmer af bestyrelsen være medlem af pensionskassen.

JØP's bestyrelse har direkte indflydelse på opstilling af kandidater til seks af bestyrelsens otte medlemmer, idet bestyrelsen stiller forslag om de fem kandidater og sammen med Djøf Overenskomstforenings bestyrelse stiller forslag om valg af formand for bestyrelsen.

Bestyrelsens selvevaluering

Ifølge ledelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1575 af 15.12.2010, skal bestyrelsen mindst en gang om året foretage en selvevaluering. I denne selvevaluering indgår drøftelse af kravene til bestyrelsen, og om bestyrelsen og de enkelte medlemmer opfylder kravene.

JØP's politik om mangfoldighed i bestyrelsen

JØP's krav til mangfoldighed i bestyrelsen retter sig mod uddannelse, viden og erfaring, køn og aldersfordeling.

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen i JØP vil Djøfs bestyrelses valg af bestyrelsesmedlemmer indgå i den samlede vurdering for at sikre mangfoldigheden i bestyrelsen. Djøfs valg skal være afsluttet senest otte uger før den ordinære generalforsamling i valgåret. De samlede forslag til sammensætning af bestyrelsen fremgår af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i valgår.

Det uafhængige medlem at bestyrelsen skal ifølge bekendtgørelsen om revisionsudvalg have kompetencer inden for revision eller regnskab.

Ved forslag til kandidater til bestyrelsen skal der opstilles kandidater med forskellige uddannelser inden for JØP's medlemskreds.

Ved forslag til kandidater til bestyrelsen skal der sikres generelle ledelseskompetencer og erfaring med ledelse på højt niveau inden for den finansielle sektor og kompetencer inden for ledelsessystemer og corporate governance.

Ved forslag til kandidater til bestyrelsen skal der endvidere sikres kompetencer inden for finansielle markeder, pensionsmarkedet og pensions- og forsikringsprodukter, finansiel og forsikringsmæssig risikovurdering, makroøkonomi, konkurrence, markedsdynamik, regnskab og kompetencer til at vurdere forretningsmodeller, outsourcing, lovgivning og juridiske spørgsmål.

I bestyrelsen bør der endvidere sikres viden om JØP's kunder og om hele JØP's kundegrundlag. Denne viden kan sikres gennem de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af Djøfs bestyrelse, men bestyrelsen skal også ved sine egne forslag til kandidater sikre viden om kunder og kundegrundlag.

For yderligere at sikre mangfoldighed bør der være en ligelig repræsentation af begge køn og en vis aldersmæssig spredning i bestyrelsen.

Andre krav i lovgivningen

I § 139 a i selskabsloven er der krav om at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Der skal informeres om måltallet i årsrapporten. Hvis der ikke er et underrepræsenteret køn, skal der ikke opstilles måltal, og det er tilstrækkeligt at oplyse dette i årsrapporten.

Efter § 64, stk. 1 og 2 i FIL skal ethvert medlem af bestyrelsen til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv. Herudover skal hvert bestyrelsesmedlem have et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed og integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.

Efter § 70, stk. 4 i FIL skal bestyrelsen sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Finanstilsynets krav til bestyrelsens kvalifikationer

Finanstilsynet har i notat af 20.03.2012 om krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser beskrevet nogle krav til bestyrelsen i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. De kollektive krav til bestyrelsen er fastlagt i bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Kompetencekravene skal sikre, at bestyrelsen kan løse sine opgaver. Hovedopgaverne er at fastlægge de overordnede og strategiske rammer for virksomheden og dens aktiviteter. Det indebærer at beslutte forretningsmodel, herunder vurdere virksomhedens risikoprofil og kapitalgrundlag. På grundlag heraf skal bestyrelsen vedtage relevante politikker på de væsentlige områder og fastsætte skriftlige retningslinjer for direktionens arbejde.