Bestyrelsens sammensætning

JØP's bestyrelse består af otte medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Næste valg til bestyrelsen sker i forbindelse med JØP's ordinære generalforsamling i 2017.

Fire af JØP's otte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer. Generalforsamlingen vælger et medlem, som skal være uafhængigt af JØP og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Dette medlem må ikke være medlem af JØP.

Da JØP er overenskomstbaseret, er det i vedtægten sikret, at Djøf udpeger de sidste tre medlemmer til pensionskassens bestyrelse.

Formanden vælges af Djøfs forbundsbestyrelse efter indstilling fra både JØP og Djøf Overenskomstforeningens bestyrelser. Valget af formand skal godkendes af JØP's medlemmer på generalforsamlingen eller ved urafstemning.

Næstformanden vælges af Djøfs forbundsbestyrelse efter indstilling fra Djøf Overenskomstforeningen.

Djøfs forbundsbestyrelse vælger herudover et tredje medlem til bestyrelsen.

Læs mere om bestyrelsen i JØP's vedtægt (§ 9).