Klagemulighed

Har JØP truffet en afgørelse i en sag vedrørende dig, som du ikke er enig i, har du mulighed for at klage til JØP's klageansvarlige, afdelingschef Linda Ankerstjerne. Du kan sende en mail til klageansvarlig@joep.dk

Får du ikke medhold hos JØP's klageansvarlige, har du mulighed for at indbringe sagen for enten Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller en voldgift.