Dine muligheder

JØP's almindelige alderspension er livsvarig og kommer normalt til udbetaling, når du fylder 68 år, men du kan også vælge et andet udbetalingstidspunkt.

Uanset hvornår du vælger at starte udbetalingen af din pension, skal du henvende dig til os for at starte udbetalingen. Hvornår du tidligst kan starte udbetaling af din pension afhænger af din alder samt hvornår din pensionsordning er oprettet. Udbetalingen skal senest starte når du fylder 80 år. Pensionen kan først udbetales, når du fratræder din pensionsberettigende stilling. Du kan evt. fratræde delvist (gå på delpension). Så får du en delvis udbetaling af alderspensionen.

Når du ønsker at gå på pension, skal du kontakte JØP, ca. to måneder før du ønsker pensionsudbetalingen sat i gang. Herefter sender vi dig et brev, der viser den beregnede pensions størrelse ved de forskellige valgmuligheder.

Du har to muligheder for at få udbetalt din alderspension. Du kan få den udbetalt som grundlagspension eller som forhøjet pension, også kaldet omregningspension. Omregningspensionen kan nedsættes, og det er JØP's forventning, at denne pension over tid vil blive sat ned. Den underliggende grundlagspension kan ved udbetaling af forhøjet pension også blive sat ned. Du kan læse mere om grundlagspension og omregningspension i notatet nederst på siden.

Supplerende engangsydelse (engangsbeløb)

Ud over den løbende alderspension kan du få udbetalt Supplerende engangsydelse, som er et engangsbeløb. Det kræver, at du har sparet op, forstået på den måde at du ikke på et tidligere tidspunkt har fravalgt opsparing til Supplerende engangsydelse.

Engangsydelsen kan udbetales, fra du fylder 60 år. Det gælder, uanset om du går på alderspension eller ej og uanset, om du har en kapitalpension i en bank, som du ikke ønsker at hæve. Engangsydelsen skal senest udbetales samtidig med udbetaling af løbende pension.

En del medlemmer ønsker ikke Supplerende engangsydelse, selvom de har sparet op til den. De konverterer blot ydelsen og får i stedet en højere, løbende pension. Læs mere i boksen til højre.

Pr. 1. januar 2013 er den Supplerende engangsydelse en hvilende ordning som et led i skattereformen.

Børnepension

Hvis du er medlem af afdeling 1 og har børn, der ikke er fyldt 24 år, når du går på alderspension, vil børnene få børnepension. Hvis du er medlem af afdeling 2, udbetales der ikke børnepension til dine børn, når du går på alderspension.

Kapitalisering

Hvis din løbende grundlagspension er under 10.700 kr. (2018) om året, kan du i afdeling 1 vælge at få alderspensionen kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb.  Det samme gælder for en eventuel børnepension. Hvis du er i afdeling 2 skal al løbende grundlagspension under 10.700 kr. (2018) om året kapitaliseres og udbetales som et indgangsbeløb. Du betaler afgift til staten af engangsbeløbet.

Hvis hele din pensionsordning bliver kapitaliseret og udbetalt, har du ikke længere pensionsrettigheder i JØP.

Omkostninger ved delpensionering

Når du går på delpension, betaler du omkostninger hver gang, du ændrer på din udbetaling (tager en ny del ud). Hvis du fx starter med at få 20 pct. af din pension udbetalt og efter en periode vælger at få yderligere 20 pct. udbetalt, betaler du omkostninger af begge deludbetalinger samt af den resterende del, som du har stående tilbage. Disse omkostninger falder ikke væk, når du går på fuld pension, da de er knyttet til din ordning. Omkostningerne vil også knytte sig til en eventuel ægtefælle- eller samleverpension, som bliver udbetalt efter din død.

Efterløn

Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, der har indbetalt efterlønsbidrag til en statsanerkendt a-kasse.

Efterlønsalderen er fleksibel, så det er dit fødselsår, der afgør, hvornår du kan gå på efterløn. Hvis du får udbetalt efterløn, bør du orientere din a-kasse om den udbetalte pension, for at sikre at din efterløn bliver modregnet korrekt.

Du kan finde de væsentligste regler i pjecen 'Snart på pension' nederst på denne side.

Du kan søge nærmere oplysninger i din a-kasse, da det er dem, der administrerer efterlønsordningen.

På PensionsInfo kan du beregne din efterløn.

Folkepension

Folkepensionsalderen ligger mellem det fyldte 65.år – 68.år. For personer født før 1. januar 1954 er folkepensionsalderen 65 år. Folkepensionen består af et grundbeløb og et indtægtsreguleret pensionstillæg.

Offentlig delpension

Hvis du er født før den 1/1-1959, kan du som lønmodtager eller selvstændig søge delpension. Delpension er en mulighed for at kunne trække sig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet. Du skal være 60-65 år. Fra 2014 stiger delpensionsalderen gradvist til 63 år.

Det er en forudsætning, at du overgår til deltidsbeskæftigelse, inden du fylder 65 år. Er du lønmodtager skal din arbejdsgiver endvidere acceptere, at du går ned i tid.

Offentlig delpension kan udbetales sideløbende med udbetaling af delvis pension fra JØP.

Læs mere on Offentlig delpension