Tillæg til din pension

I JØP er pensionen bygget op af et grundbeløb og et tillæg. Bestyrelsen kan beslutte størrelsen af tillægget, og om det skal udbetales. Ud over dette kan der udloddes bonus. 

Tillæg til pensionen i afdeling 1 - pensionisttillægget - for medlemmer, som ikke har omtegnet

Ud over din pension kan der udbetales et tillæg til din pension - pensionisttillægget. Tillægget er variabelt og kan helt eller delvis bortfalde. Pensionisttillægget bliver udbetalt halvårligt forud. Det er bestyrelsen, der fastsætter pensionisttillægget.

Bestyrelsen vil hver 1. januar og 1. juli træffe beslutning om, hvorvidt der skal udbetales pensionisttillæg og om størrelsen af et eventuelt tillæg.

Selvom pensionisttillægget bliver udbetalt forud, skal pengene ikke tilbagebetales, hvis medlemmet dør i udbetalingsperioden. En efterladt pensionsberettiget ægtefælle/samlever vil dog få udbetalt ægtefællepension uden pensionisttillæg for den resterende halvårsperiode. Herefter vil ægtefællen/samleveren modtage pensionisttillæg halvårligt forud efter gældende regler og satser.

Medlemmer, der går på pension mellem de to udbetalingsterminer 1. januar og 1. juli, får ved første pensionsudbetaling udbetalt pensionisttillæg for de resterende måneder samtidig med den første pensionsudbetaling.

Tillæg til pensionen i afdeling 1 - individuelle særlige bonushensættelser - for medlemmer, som har omtegnet

Hvis du har omtegnet din pensionsordning, har du fået tildelt et beløb, der svarer til den forholdsmæssige andel af egenkapitalen. Ud over det bliver der hensat 5 pct. af alle indbetalinger efter den 1. januar 2012 til de individuelle særlige bonushensættelser.

Når du går på pension, bliver de individuelle særlige bonushensættelser udbetalt over 15 år som et tillæg til din pension. Hvis man dør, inden beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til dit bo.

Individuelle særlige bonushensættelser hæfter som basiskapital, det vil sige egenkapital. Der kan være udlæg fra egenkapitalen.

Tillæg til pensionen i afdeling 2 - pensionstillægget

Som udgangspunkt får du sammen med din pension udbetalt et ugaranteret pensionstillæg, som hidrører fra kollektive bonushensættelser. Disse hensættelser skabes ved, at der bliver hensat 5 pct. af alle indbetalinger til de kollektive bonushensættelser.

Tillægget udbetales også, hvis der udbetales ægtefælle- og/eller børnepension.

Bestyrelsen beslutter princippet for pensionstillægget.

Da kollektive særlige bonushensættelser er en del af JØP's basiskapital, og pensionstillægget fastsættes løbende, kan udbetalingerne variere eller eventuelt helt bortfalde.

Bonus

Bonusberegningen sker i henhold til det tekniske grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Principperne for tilskrivning af bonus blev ændret den 1. januar 2011, hvor JØP gik over til at fastsætte bonussatser, herunder kontorenten forud for regnskabsåret. Det betyder, at vi tilskriver og anvender bonus pr. 1. januar.

Vi har ændret bonusanvendelsen i afdeling 1 fra 1. januar 2011. Det betyder, at bonus bliver tilskrevet depotet som kontostyrkelser for medlemmer med en højere grundlagsrente end 2 pct. Pensionen vil således ikke blive opskrevet som følge af bonustilskrivningen.

Fra 2011 skete der også den ændring, at pensionerede medlemmer, der er omfattet af JØP's gruppelivsforsikring, forlods får trukket udgiften til forsikringspræmie for gruppelivsforsikringen af bonus. Er bonus ikke tilstrækkelig til at dække gruppelivspræmien, vil underskuddet blive registreret på en skyggekonto og modregnet i senere bonustilskrivninger.

Hvis der er år med negativ kontorente, kan det medføre et pensionsteknisk underskud, der finansieres af risiko- og administrationsoverskuddet samt ved træk på medlemmernes depoter.

For medlemmer, der har pensionsteknisk underskud, bliver dette underskud dækket forlods af kontorenten.


Hvornår opstår pensionsteknisk underskud?

Pensionsteknisk underskud opstår:

  • når kontorenten har været mindre end grundlagsrenten

  • når din samlede bonus ikke kan dække præmier for fx gruppeforsikringen

  • når den samlede bonus ikke kan dække administrationsomkostningerne

  • når du overfører pensionsteknisk underskud fra tidligere år, som årets bonus ikke kan dække.

Først når det pensionstekniske underskud er dækket, tilskrives en overskydende kontorente til depotet.

Kontorenten og øvrige bonuselementer er betingede. Det betyder, at de fremadrettet kan ændres, men ikke for den bonus, der allerede er tilskrevet.