Tillægget individuelle særlige bonushensættelser

Omtegnede medlemmer i afdeling 1 får udbetalt et ugaranteret tillæg sammen med pensionen. Tillægget stammer fra de såkaldte særlige bonushensættelser.

En pensionskasse er kendetegnet ved, at den er medlemsejet, og egenkapitalen ejes derfor i fællesskab af alle medlemmerne. På den måde er man altså både ejer og forsikringstager.
Egenkapitalen skal dække, i det tilfælde at hensættelserne til pensionsordninger vokser mere end de tilsvarende aktiver. Sagt på en anden måde, så skal egenkapitalen dække negative resultater, som forsikringstagerne ikke kan dække selv.

I en pensionskasse har man også mulighed for at benytte sig af særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser er kendetegnet ved, at de ligesom egenkapitalen er ansvarlig kapital, og skal have samme forretning som egenkapitalen. Det betyder, at de særlige bonushensættelser på lige fod med egenkapitalen skal dække, hvis der opstår negative resultater, som forsikringstagerne ikke selv kan dække. Til gengæld skal de lige som egenkapitalen også modtage en fair risikoforrentning som betaling for denne risiko. Hvis der tidligere har været udlæg til en gruppe af forsikringstagere, kan udlæggene tilbagebetales i efterfølgende regnskabsår, hvis der er overskud. Dette svarer altså til, at udlæggene huskes.

Forskellen på de særlige bonushensættelser og egenkapitalen er, at de særlige bonushensættelser er knyttet til en gruppe af medlemmer, og de skal udbetales sammen med pensionerne, eller hvis man forlader pensionskassen. Man kan altså tænke på de særlige bonushensættelser som øremærket egenkapital.

Omtegnede medlemmer i afdeling 1 har de såkaldte individuelle særlige bonushensættelser. I forbindelse med omtegningen i 2011 og 2012 fik man tildelt et beløb, som svarede til en forholdsmæssig andel af egenkapitalen. Derudover bliver der anvendt 5 pct. af bidrag og indskud til medlemmernes individuelle særlige bonushensættelser.

Som navnet antyder, er de individuelle særlige bonushensættelser midler, der er øremærket det enkelte medlem. De individuelle særlige bonushensættelser kan opfattes som en særlig opsparingsordning uden tilknyttede forsikringsydelser. Der føres en konto over medlemmets indestående i form af individuelle særlige bonushensættelser.

Udviklingen i de individuelle særlige bonushensættelser kan nedbrydes i følgende poster:

  • Indbetalinger (+)
  • Udbetalinger (-)
  • Forrentning (+/-)
  • Dækning af tab fra grupper af forsikringstagere (-)
  • Risikoforrentning fra grupper af forsikringstagere (+)
  • Tilbagebetaling af tidligere udlæg (tab) til grupper af forsikringstagere (+)
På depotoversigten er visning af de tre sidste poster vedrørende tabsdækning slået sammen til en post, der kaldes ”Regulering af basiskapital”.

Selve udbetalingen fastsættes en gang årligt på baggrund af størrelsen af depotet, og størrelsen vil derfor være påvirket at foregående års ”regulering af basiskapital”.