Tillægget individuelle særlige bonushensættelser

Hvis du har omtegnet, har du fået tildelt et beløb, der svarer til den forholdsmæssige andel af egenkapitalen - din individualiserede andel af JØP's egenkapital. Ud over det bliver der hensat 5 pct. af alle indbetalinger efter omtegningen til de individuelle særlige bonushensættelser.

Du kan se dine individuelle særlige bonushensættelser på din pensionsoversigt.

Når du går på pension, bliver de individuelle særlige bonushensættelser udbetalt over 15 år som et ugaranteret tillæg til din pension. Hvis du dør, inden beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til dit bo.

Individuelle særlige bonushensættelser hæfter som basiskapital, det vil sige egenkapital. Der kan være lån i egenkapitalen.

Under pensionsprognosen ved 68 år er de særlige bonushensættelser vist inklusive fremtidige indbetalinger. Der anvendes 5 pct. af alle indbetalinger til særlige bonushensættelser.

Hvad er individuelle særlige bonushensættelser?

Er man omfattet af afdeling 1 og har omtegnet sin pension, har man fået tildelt et beløb, som svarer til en forholdsmæssig andel af egenkapitalen. Der vil endvidere blive anvendt 5 pct. af fremtidige bidrag og indskud til medlemmets individuelle særlige bonushensættelser.

Som navnet antyder, er de individuelle særlige bonushensættelser midler, der er øremærket det enkelte medlem. De individuelle særlige bonushensættelser kan opfattes som en særlig opsparingsordning uden tilknyttede forsikringsydelser. Der føres en konto over medlemmets indestående i form af individuelle særlige bonushensættelser.

Individuelle særlige bonushensættelser udgør ikke en del af de pensionsmæssige hensættelser i JØP, men medregnes i pensionskassens basiskapital og medgår således til at opfylde solvenskravet. De individuelle særlige bonushensættelser dækker tab på samme måde som egenkapitalen og har således samme risiko som egenkapitalen.

Individuelle særlige bonushensættelser vil blive investeret på samme måde som øvrige midler tilhørende omtegnede medlemmer. Midlerne vil blive tildelt et afkast svarende til afkastet af de investerede midler med tillæg af risikoforrentning. Risikoforrentningen er betaling for risikoen for at skulle dække tab på samme måde som egenkapitalen. Risikoforrentningen betales af de medlemsgrupper i afdeling 1, der ikke har omtegnet, og som har høje grundlagsrenter. Er disse medlemmers hensættelser ikke tilstrækkelige, dækkes tabet af basiskapitalen (det vil sige egenkapitalen og de særlige bonushensættelser). Læs mere om risikoforrentning her på siden.

Individuelle særlige bonushensættelser kommer til udbetaling, når medlemmet går på pension, ved død samt ved overførsler, fx i forbindelse med jobskifte. Er der udlånt midler fra individuelle særlige bonushensættelser til dækning af tab, vil dette udlån blive modregnet ved udbetalinger fra de individuelle særlige bonushensættelser.

Ved pension udbetales indeståendet på medlemmets konto over 15 år som et tillæg til den månedlige pension. Beløbet opgøres som udgangspunkt hver december og afhænger af forrentningen af kontoen samt ændringer i eventuelle lån i de særlige bonushensættelser.

De individuelle særlige bonushensættelser og K-faktoren

Individuelle særlige bonushensættelser har betydning for, hvor meget du får udbetalt i pension, hvis du er medlem i JØP’s afdeling 1 og har omtegnet din pension i 2011 eller 2012. Her forklarer vi, hvad de individuelle bonushensættelser er, og hvad de betyder for dig.

Basiskapitalen

Som medlem af JØP er du både kunde og ejer. Du er kunde, fordi du har en pensionsordning hos os, og du er ejer, fordi JØP ejes af medlemmerne, som alle ejer en del af JØP’s basiskapital.

Loven kræver, at JØP har en basiskapital, som står til sikkerhed for pensionerne.

Basiskapitalen består af 1) JØP’s egenkapital, 2) de kollektive særlige bonushensættelser (gælder for medlemmer omfattet af afdeling 2) og 3) de individuelle særlige bonushensættelser.

Ved omtegningen i 2011/12 øremærkede vi din værdi af basiskapitalen. Det er denne værdi, vi kalder individuelle særlige bonushensættelser. De særlige bonushensættelser bliver udbetalt til dig over en periode på 15 år som et tillæg til den månedlige pension. Hvis du dør, inden beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til dit bo.

Det er din fordel som kunde.

Et økonomisk fundament

Men du er som nævnt også ejer, og derfor fungerer din ejerandel af de særlige bonushensættelser også som fundament for hele JØP. Det betyder, at såfremt der opstår et kapitalbehov, som ikke kan dækkes af pensionshensættelserne eller de kollektive reserver, skal hele basiskapitalen dække tabet - også din andel. Basiskapitalens formål er jo at dække JØP’s risici. Som ejer vil du derfor opleve, at denne kapital både kan falde og stige.

Behovet for at trække på de særlige bonushensættelser afhænger bl.a. af udviklingen i investeringsafkastet og af værdien af pensionshensættelserne.

Mere præcist er der tale om, at du som ejer udlåner penge til at dække nogle forpligtelser, JØP har. Det ”betaler” JØP dig for ved at give dig en slags rente for de penge, du stiller til rådighed. Pengene til denne rentebetaling kommer fra egenkapitalen.

Hvornår får du så dit 'udlån' tilbage? Det gør du, når JØP ikke længere har behov for at trække på de særlige bonushensættelser. Det vil fx ske, hvis renten stiger. Rentestigning betyder nemlig, at kravet til hvor meget ekstra kapital JØP skal have stående i reserve falder. Dermed får vi frigjort reserver, som kan bruges til at betale dig tilbage. Der er dog ingen garanti for, at udlånet bliver betalt tilbage, det er risikoen som ejer.

Størrelsen af lånet og dermed af de særlige bonushensættelser fastsættes løbende, og reguleringen vises på din årlige depotoversigt under punktet Regulering af basiskapital. I beregningerne på pensionsoversigten er der taget højde for reguleringen af de særlige bonushensættelser.

Er du overgået til pension, vil ændringen af de særlige bonus hensættelser påvirke pensionsudbetalingerne i det efterfølgende år.